CRNA GORA
SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE
Odbor za izbor i imenovanja
Broj: 02-030-484
Berane, 04.09.2015. godine

Na osnovu člana 15. i člana 19. Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl. List CG“ – Opštinski propisi br. 40/10 i 23/15), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Berane upućuje ponovni

JAVNI POZIV
Za izbor članova Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

Etička komisija ima predsjednika i 4 /četiri/ člana.
Pravo predlaganja kandidata imaju:
– građanin
– grupa građana
– zaposleni u organima lokalne uprave
– zaposleni u javnim ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Opština
– zaposleni u lokalnim medijima i
– nevladine organizacije sa sjedištem u Beranama
Ovlašćeni predlagači mogu predložiti najviše po jednog kandidata.
Ovlašćeni predlagač uz predlog, obavezno dostavlja:
– ime i prezime kandidata;
– druge lične podatke;
– podatke o prebivalištu (uvjerenje o prebivalištu);
– kraću biografiju;
– obrazloženje predloga;
– potpisanu izjavu kandidata da nije u sukobu interesa;
– za kandidate iz reda zaposlenih u organima lokalne uprave, javnim ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Opština i lokalnim medijima , predlagači su dužni da dostave dokaz o radnom odnosu kandidata;
– za kandidate iz reda nevladinih organizacija , predlagači su dužni da dostave dokaz o članstvu u nevladinoj organizaciji;
– izjavu kandidata da prihvata kandidaturu

Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje:
– posjeduje visoke etičke vrijednosti i uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini i
– ima prebivalište na teritoriji Opštine Berane
Za članove Etičke komisije biraju se :
– 1 predstavnik iz reda građana
– 1 predstavnik iz reda zaposlenih u organima lokalne uprave
– 1 predstavnik iz reda zaposlenih u javnim ustanovama i organizacijama čiji je
osnivač Opština
– 1 predstavnik iz reda zaposlenih u lokalnim medijima
– 1 predstavnik nevladinih organizacija
Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je:
– izabrani predstavnik ili funkcioner u smislu odredbi Etičkog kodeksa izabranih predstavnika ili funkcionera;
– funkcioner ili član organa političke partije (predsjednik partije, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi partijski funkcioneri);
– pavosnažno osuđeno za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za članstvo u Etičkoj komisiji
Predlozi kandidata za izbor članova Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Skupštine opštine Berane, preko Građanskog biroa Opštine Berane, u zatvorenim kovertama.
Rok za predlaganje kandidata je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Ovaj Javni poziv će se objaviti u jednom dnevnom listu, na veb sajtu Opštine Berane i preko Lokalnog javnog emitera Radio Berane od 08. 09. 2015. do 07. 10. 2015. godine.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
Predsjednik,
Dragomir Đukić