Министарство економије објављује јавни оглас, за учешће у поступку додјеле средстава за „Програм за унапређење конкурентности привреде за 2019. годину“.

Пројектом је предвиђено 8 програмских линија, и то:

– за унапређење иновативности;
– за увођење међународних стандарда;
– за модернизацију прерађивачке индустрије;
– за развој кластера;
– за подстицај директних инвестиција;
– за развој занатства;
– за пружање менторинг услуга;
– за развој предузетништва.

Попуњени пријавни формулар или захтјеви, са пратећом документацијом предају се на архиву Министарства економије или препорученом поштом на адресу: „Министарство економије, Римски трг 46, 81000 Подгорица“.

На коверат је потребно исписати пуни назив и адресу подносиоца пријаве, назив Програмске линије у оквиру које се аплицира, а у случају доставе поштом мора се налазити и видљиви датум и вријеме предаје пошиљке у пословници Поште.

Процедуру пријаве, неопходну документацију, оцјењивање пријава и све остале релевантне информације за сваку програмску линију, Министарство објављује на веб страници: http://www.mek.gov.me/ministarstvo.