CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Komisija za raspodjelu sredstava NVO

Broj: 01-018-20-1439

U Beranama,30.06.2020.god.

 

Na osnovu člana  16 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore –opštinski propisi, broj 22/19 i 54/19), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama opštine Berane, objavljuje

JAVNI KONKURS

za raspodjelu sredstava  za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti  u kojima se

  • obezbjeđuje raznovrsnost, kvalitet i doprinos održivosti usluga u oblasti socijalne, zdravstvene i dječje zaštite, zaštite djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, osoba sa invaliditetom, i drugih oblika zaštite .

Ukupan iznos sredstava  koja se mogu raspodijeliti konkursom je 17.000,00 €

Ukupan  iznos  dodijeljenih  sredstava  za  jednu  nevladinu  organizaciju,  koja kandiduje projekat odnosno program, ne može premašiti iznos od 20% od ukupno opredijeljenih sredstava predviđenih Budžetom Opštine koja se raspodjeljuju na osnovu konkursa.

Minimalan  iznos  sredstava  koji  će  biti  dodijeljen  nevladinoj  organizaciji,  ukoliko njen projekat  bude odobren od strane Komisije, po pravilu, ne može biti manji od  50 % od ukupnog iznosa sredstava za finansiranje tog projekta navedenog u prijavi na javni konkurs.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa  ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekata/program . Ta organizacija može biti partner samo na  jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa .

Nevladine organizacije podnosi prijavu na javni konkurs na propisanom obrascu i sa potrebnom dokumentacijom.

Prijava se podnosi Komisiji u zapečaćenoj koverti i predaje u Građanskom birou opštine.

Uz prijavu se prilaže:

-redni broj upisa u Javni registar nevladinih organizacija i broj rješenja;

– narativni izvještaj o realizovanim projektima u prethodne tri godine, zaključno sa danom objavljivanja konkursa;

– da je predala poreskom organu prijavu za  prethodnu  fiskalnu godinu ( ovjerena fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha)

-podaci o iskustvu zaposlenih,odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na poslovima koji su predmet projektnog prijedloga;

-izjava da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom period ili u vrijeme predaje na konkurs Opštine;

-izjava ovlašćenog lica da nije dobila sredstva od drugog donatoar za projekat ili dio projekta koji kandiduje, a koja sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti;

-elektronska verzija projekta na CD-u.

Nevladina organizacija kojoj su dodijeljena sredstva po Konkursu,za prethodnu godinu,uz prijavu, prilaže:

-izvještaj o realizaciji projekta,sa detaljnim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja;

-finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima sa kopijama  računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani;

-tabelarni pregled troškova za utrošena sredstva.

Raspodjela sredstava sa ovog Konkursa će se izvršiti na osnovu sledećih kriterijuma :

1) doprinos prijavljenog projekta-programa u ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2)  kvalitet prijavljenog projekta odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije .

Bodovanje projekata/programa  prema navedenim kriterijumima ,  vršiće Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama  na posebno utvrđenom obrascu .

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana  objavljivanja , zaključno sa datumom 30.07. 2020.godine.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na propisanom prijavnom obrascu koji je dostupan na linku: Obrazac za NVO.

Uz popunjenu , potpisanu i ovjerenu prijavu , potrebno je dostaviti u tri ( 3 ) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskom obliku  na CD- u sadržaja istovjetnog štampanom primjerku .

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom , uključujući i  CD se podnosi Komisiji u zapečaćenoj koverti i predaje u Građanskom birou opštine  na sledećoj adresi :

 

OPŠTINA BERANE

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Sa napomenom : NE OTVARATI

Prijava na Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini

U razmatranje će biti uzeti samo oni projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu , sa potrebnom dokumentacijom i rokom , odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane Konkursom .

Pitanja u vezi ovog konkursa , mogu se postaviti elektronskim putem, na adresu : sport@berane.co.me , najkasnije do  15.07.2020.god.

Komisija će , u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na Konkurs, otvariti  podnijete, zapečaćene, koverte i o tome sačiniti zapisnik.

Komisija će, najkasnije u roku od  tri ( 3) dana, od dana otvaranja koverti , obavijestiti  i zahtijevati od nevladine organizacije  da uočene nedostatke otkloni .

Rok za otklanjanje nedostataka je pet (5) dana od dana dostavljanja obavještenja .

Ako nevladina organizacija , ne otkloni utvrđene nedostatke, u navedenom roku , Komisija će podnesenu prijavu odbaciti .

 

                                                                                                         Predsjednik Komisije

                                                                                                                 Goran Folić s.r.