СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
Одбор за избор и именовања
Тел:051/235-319
skupstina@berane.co.me
IV Црногорске бригаде бр. 1

 

ИЗВРШНИ/А ДИРЕКТОР/ИЦА ДОО ,,БЕНЕРГО,, БЕРАНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ – ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА

 

Опис посла

Оглас је објављен 23-10-2020 Рок за пријављивање за конкурс/оглас – 20 дан/а
Назив занимања: ВСС
Радно мјесто: Упражњено
Број извршилаца: 1
Радно вријеме: Пуно
Радно искуство у мјесецима: 36
Радно искуство: Са радним искуством
Врста радног односа: На одређено вријеме
Трајање радног односа: 48 мјесец(и) и 0 дан(а)
Број радних сати у недјељи: 40
Мјесечна зарада:
Посебна знања и вјештине:
Рад у смјенама: Прије подне
Смјештај: Није предвиђен
Исхрана: Није организована
Превоз: Није обезбијеђен
Мјесеци пробног рада:
Провјера радних способности: Није предвиђена

Напомена: ОПШТИНА БЕРАНЕ-ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
Адреса: Улица IV Црногорске бригаде бр. 1 БЕРАНЕ  Телефон: 051/235-319

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За именовање ИЗВРШНОГ/Е ДИРЕКТОРА/ИЦЕ  ДОО ,,БЕНЕРГО,, БЕРАНЕ

Мандат извршног/е директора/ице и мјесто рада:
Извршни/а директор/ица се именује на мандатни период од 4 (четири) године а мјесто рада је Беране. Стручна способност,знање и вјештине оцјењују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и уз могућност усменог разговора са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.

Поред општих услова прописаних законом кандидат треба да испуни и посебне услове:
-да има високу стручну спрему-VII-1 ниво образовања
-да има 3 године радног искуства

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и мјесто рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима,податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Трајање конкурса је 20 дана.

Потребна документација:
-пријава на конкурс
-увјерење о држављанству или фотокопија биометријске личне карте
-извод из матичне књиге рођених
-диплома или увјерење о завршеном нивоу и врсти образовања
-љекарско увјерење о здравственој способности
-увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак по службеној дужности
-увјерење о потребном радном искуству

Наведену документацију потребно је доставити у року од 20 дана од дана објављивања јавног конкурса у једном дневном листу. Тражену документацију потребно је доставити у затвореној коверти на адресу: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ – Одбору за избор и именовање ул. IV Црногорске бригаде бр.1 БЕРАНЕ

Са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање извршног/е директора/ице ДОО ,,Бенерго,, Беране.

Контакт подаци послодавца:
Телефон: 051/235-319
Мејл: skupstina@berane.co.me