ЦРНА ГОРА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Одбор за избор и именовања

Број: 02-030-652

Беране,  24. децембар 2019. године

 

 

 

ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

 

О б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

За именовање извршног директора Друштва са ограниченом одговорношћу

’’Агенција за изградњу и развој Беране“– БЕРАНЕ

 

Мандат директора и мјесто рада: Мандат директора траје 4 /четири/ године, а мјесто рада је Беране. Стручна оспособљеност, знање и вјештине оцјенују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и уз могућност усменог разговора са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.

 Услови за избор:

 • да је пунољетан и пословно способан држављанин Црне Горе
 • да има високу стручну спрему – VII1 ниво образовања
 • да има 3 године радног искуства
 • да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за вршење функције.

Потребна документација:

 • Пријава на конкурс
 • Увјерење о држављанству
 • Фотокопија личне карте (кандидати који посједују биметријску личну карту, нијесу у обавези да доставе увјерење о држављанству, већ овјерену копију биометријске личне карте)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Диплома или увјерење о завршеном нивоу и врсти образовања
 • Љекарско увјерење о здравственој способности
 • увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак по службеној дужности
 • увјерење о потребном радном искуству.

 

Наведену документацију потребно је доставити у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у једном дневном листу. Тражену документацију потребно је доставити у затвореној коверти  на адресу Скупштине општине Беране, Одбору за избор и именовања, ул IV црногорске бр. 1, са назнаком ’’Пријава на јавни конкурс за именовање извршног директора ’’Агенција за изградњу и развој Беране“– Беране.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и мјесто рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања

 

НАПОМЕНА: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Овај конкурс објавиће се у једном дневном листу и на сајту Општине Беране.

 

 

 

 

                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА,

                                                                                                  Петар Лабудовић,с.р.