CRNA GORA
OPŠTINA BERANE
Komisija za raspodjelu sredstava NVO
Broj: 01-018/21-690
U Beranama, 06.04.2021. godine

Na osnovu člana 16 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore –opštinski propisi, broj 22/19 i 54/19), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama opštine Berane , objavljuje

J A V N I    K O N K U R S

za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti u kojima se

– afirmišu kulturni potencijali, tradicija i kulturne posebnosti opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane culture i očuvanja kulturne baštine,

– doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja i

– obezbjeđuje borba protiv korupcije.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti konkursom je 9.000,00 evra.

Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za jednu nevladinu organizaciju, koja kandiduje projekat odnosno program, ne može premašiti iznos od 20% od ukupno opredijeljenih sredstava predviđenih Budžetom Opštine koja se raspodjeljuju na osnovu konkursa.

Minimalan iznos sredstava koji će biti dodijeljen nevladinoj organizaciji, ukoliko njen projekat bude odobren od strane Komisije, po pravilu, ne može biti manji od 50 % od ukupnog iznosa sredstava za finansiranje tog projekta navedenog u prijavi na javni konkurs.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekata/program. Ta organizacija može biti partner samo na jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.

Nevladine organizacije podnosi prijavu na javni konkurs na propisanom obrascu i sa potrebnom dokumentacijom.

Prijava se podnosi Komisiji u zapečaćenoj koverti i predaje u Građanskom birou opštine.

Uz prijavu se prilaže:

– redni broj upisa u Javni registar nevladinih organizacija i broj rješenja;

– narativni izvještaj o realizovanim projektima u prethodne tri godine, zaključno sa danom objavljivanja konkursa;

– da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (ovjerena fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha)

– podaci o iskustvu zaposlenih,odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na poslovima koji su predmet projektnog prijedloga;

– izjava da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom period ili u vrijeme predaje na konkurs Opštine;

– izjava ovlašćenog lica da nije dobila sredstva od drugog donatoar za projekat ili dio projekta koji kandiduje, a koja sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti;

– elektronska verzija projekta na CD-u.

Nevladina organizacija kojoj su dodijeljena sredstva po Konkursu,za prethodnu godinu,uz prijavu, prilaže:

– izvještaj o realizaciji projekta,sa detaljnim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja;

– finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani;

– tabelarni pregled troškova za utrošena sredstva.

Raspodjela sredstava sa ovog Konkursa će se izvršiti na osnovu sledećih kriterijuma :

1) doprinos prijavljenog projekta-programa u ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2) kvalitet prijavljenog projekta odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije .

Bodovanje projekata/programa prema navedenim kriterijumima, vršiće Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na posebno utvrđenom obrascu .

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa datumom 06.05.2021. godine, do 15 sati.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na propisanom prijavnom obrascu koji je dostupan na sajtu www.berane.co.me

Uz popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu, potrebno je dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskom obliku na CD- u sadržaja istovjetnog štampanom primerku.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD se podnosi Komisiji u zapečaćenoj koverti i predaje u Građanskom birou opštine na sledećoj adresi :

OPŠTINA BERANE
Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
ca napomenom: NE OTRVARATI
Prijava na Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2021. godini.

U razmatranje će biti uzeti samo oni projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu , sa potrebnom dokumentacijom i rokom, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane Konkursom .

Pitanja u vezi ovog konkursa, mogu se postaviti elektronskim putem, na adresu: sport@berane.co.me, najkasnije do 26.04.2021. godine. 

Komisija će, u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na Konkurs, otvariti podnijete, zapečaćene, koverte i o tome sačiniti zapisnik.

Komisija će, najkasnije u roku od tri (3) dana, od dana otvaranja koverti, obavijestiti i zahtijevati od nevladine organizacije da uočene nedostatke otkloni .

Rok za otklanjanje nedostataka je pet (5) dana od dana dostavljanja obavještenja.

Ako nevladina organizacija, ne otkloni utvrđene nedostatke, u navedenom roku, Komisija će podnesenu prijavu odbaciti.

 

Predsjednik Komisije
Božo Premović

 

Obrazac prijave na Konkurs