ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА БЕРАНЕ
Комисија за расподјелу средстава НВО
Број: 01-018/21-690
У Беранама, 06.04.2021. године

На основу члана 16 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама (Службени лист Црне Горе –општински прописи, број 22/19 и 54/19), Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама општине Беране , објављује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у области у којима се

– афирмишу културни потенцијали, традиција и културне посебности општине, иницијативе и активности у циљу подизања нивоа урбане цултуре и очувања културне баштине,

– доприноси очувању животне средине и одрживог развоја и

– обезбјеђује борба против корупције.

Укупан износ средстава која се могу расподијелити конкурсом је 9.000,00 евра.

Укупан износ додијељених средстава за једну невладину организацију, која кандидује пројекат односно програм, не може премашити износ од 20% од укупно опредијељених средстава предвиђених Буџетом Општине која се расподјељују на основу конкурса.

Минималан износ средстава који ће бити додијељен невладиној организацији, уколико њен пројекат буде одобрен од стране Комисије, по правилу, не може бити мањи од 50 % од укупног износа средстава за финансирање тог пројекта наведеног у пријави на јавни конкурс.

На овај конкурс невладина организација може пријавити више пројеката/програма али јој се могу додијелити средства само за један пројеката/програм. Та организација може бити партнер само на једном пројекту/програму у оквиру овог јавног конкурса.

Невладине организације подноси пријаву на јавни конкурс на прописаном обрасцу и са потребном документацијом.

Пријава се подноси Комисији у запечаћеној коверти и предаје у Грађанском бироу општине.

Уз пријаву се прилаже:

– редни број уписа у Јавни регистар невладиних организација и број рјешења;

– наративни извјештај о реализованим пројектима у претходне три године, закључно са даном објављивања конкурса;

– да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (овјерена фотокопија биланса стања и биланса успјеха)

– подаци о искуству запослених,односно волонтера у невладиној организацији на пословима који су предмет пројектног приједлога;

– изјава да ли је невладина организација кандидовани пројекат предала другом донатору на разматрање у претходном период или у вријеме предаје на конкурс Општине;

– изјава овлашћеног лица да није добила средства од другог донатоар за пројекат или дио пројекта који кандидује, а која садржи одредбу о прихватању одговорности;

– електронска верзија пројекта на CD-у.

Невладина организација којој су додијељена средства по Конкурсу,за претходну годину,уз пријаву, прилаже:

– извјештај о реализацији пројекта,са детаљним описом фаза реализације и детаљним образложењем евентуалних одступања;

– финансијски извјештај о утрошеним средствима са копијама рачуна, уговора и извода банке по којима су плаћани;

– табеларни преглед трошкова за утрошена средства.

Расподјела средстава са овог Конкурса ће се извршити на основу следећих критеријума :

1) допринос пријављеног пројекта-програма у остваривању јавног интереса и реализацији стратешких циљева у одређеној области;

2) квалитет пријављеног пројекта односно програма;

3) капацитет невладине организације да реализује пријављени пројекат, односно програм;

4) транспарентност рада невладине организације .

Бодовање пројеката/програма према наведеним критеријумима, вршиће Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама на посебно утврђеном обрасцу .

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања, закључно са датумом 06.05.2021. године, до 15 сати.

Пријава пројекта/програма доставља се искључиво на прописаном пријавном обрасцу који је доступан на сајту www.berane.co.me

Уз попуњену, потписану и овјерену пријаву, потребно је доставити у три (3) примјерка у штампаној верзији и један (1) примјерак у електронском облику на ЦД- у садржаја истовјетног штампаном примерку.

Пријаву са потребном документацијом, укључујући и CD се подноси Комисији у запечаћеној коверти и предаје у Грађанском бироу општине на следећој адреси :

ОПШТИНА БЕРАНЕ
Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама
cа напоменом: НЕ ОТРВАРАТИ
Пријава на Јавни конкурс за расподјелу средстава невладиним организацијама у 2021. години.

У разматрање ће бити узети само они пројекти/програми који су достављени на прописаном обрасцу , са потребном документацијом и роком, односно који задовољавају услове прописане Конкурсом .

Питања у вези овог конкурса, могу се поставити електронским путем, на адресу: sport@berane.co.me, најкасније до 26.04.2021. године. 

Комисија ће, у року од 7 дана од дана истека рока за подношење пријаве на Конкурс, отварити поднијете, запечаћене, коверте и о томе сачинити записник.

Комисија ће, најкасније у року од три (3) дана, од дана отварања коверти, обавијестити и захтијевати од невладине организације да уочене недостатке отклони .

Рок за отклањање недостатака је пет (5) дана од дана достављања обавјештења.

Ако невладина организација, не отклони утврђене недостатке, у наведеном року, Комисија ће поднесену пријаву одбацити.

 

Предсједник Комисије
Божо Премовић

 

Образац пријаве на Конкурс