CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Broj 01-031-2634

U Beranama,27.08. 2019.god.

 

 

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17) I člana 16 stav 2  Odluke o kriterijumima , načinu I postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“- opštinski propisi , br. 22/19), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Opštine Berane,koju čine Marko Lalević – predsednik, Vida Ivanović – sekretar i Slobodan Tomašević – član   o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija

 

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta kojim se:

– obezbjeđuje raznovrsnost,kvalitet i doprinos održivosti usluga u oblasti socijalne,  zdravstvene i dječje zaštite,  zaštite djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, osoba sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti i drugih oblika zaštite;

– afirmišu kulturni potencijali, tradicija i kulturne posebnosti opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane culture i očuvanja kulturne baštine;

– doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja;

-podstiče ekonomski razvoj Opštine.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 32.000,oo eura.

Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za jednu nevladinu organizaciju ne može premašiti iznos  od 20% od ukupno  opredijeljenih sredstava  koja se raspodjeljuju putem Konkursa.

Minimalan iznos sredstava  koji će biti dodijeljen nevladinoj organizaciji, ukoliko njen projekat bude odobren za finansiranje , ne može biti manji od 80% od ukupnog iznosa sredstava  tog projekta navedenog u prijavi na javni konkurs .

Nevladinoj organizaciji koja na Konkurs prijavi vise projekata  mogu se dodijeliti sredstva  samo za jedan projekat/program.

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
 • kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;
 • kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;
 • transparentnost rada nevladine organizacije.

Nevladina organizacija podnosi prijavu na javni konkurs .

Uz prijavu se prilaže:

 • redni broj upisa u Javni registar nevladinih organizacija I broj rješenja o upisu;
 • projekat kojim organizacija konkuriše u 3 štampana primjerkka;
 • narativni izvještaj o realizovanim projektima u prethodne tri godine, zaključno sa danom objavljivanja konkursa;
 • podaci o iskustvu zaposlenih , odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na poslovima koji su predmet projektnog prijedloga;
 • izjava da li je nevladina organizacija kandidovani projekata predala drugom donator na razmatranje u pretjhodnom period  ili u vrijeme  predaje na konkurs Opštine ;
 • izjava ovlašćenog lica da nije dobila sredstva od drugog donator za projekat ili program koji kandiduje a koja sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti ;
 • elektronska verzija projekta na CD-u .

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), a svaki projekat će bodovati  dva nezavisna procjenjivača.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 25.09.  2019. godine.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na  propisanom obrascu a koji je dostupan  na internet stranici www.berane.co.me

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba

predati u pisarnici građanskog biroa ili poslati  poštom na sljedeću adresu:

OPŠTINA BERANE

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Ul. IV crnogorske br.1

84300 Berane

 

sa napomenom: NE OTVARATI – prijava na Javni konkurs za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija

U razmatranje će biti uzeti  samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji  zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.
Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: sport@berane.co.me , najkasnije do   5.10.2019. godine.
Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama  će  u roku od 7  dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici www.berane.co.me  objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

Komisija za raspodjelu sredstava donosi odluku  o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u roku od 30 dana od dana završetka konkursa

 

Predsjednik Komisije