ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама

Број 01-031-2634

У Беранама,27.08. 2019.год.

 

 

На основу члана 32в Закона о невладиним организацијама (“Службени лист ЦГ“, бр.39/11 и 37/17) И члана 16 став 2  Одлуке о критеријумима , начину И поступку расподјеле средстава невладиним организацијама (“Службени лист ЦГ“- општински прописи , бр. 22/19), Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација Општине Беране,коју чине Марко Лалевић – председник, Вида Ивановић – секретар и Слободан Томашевић – члан   о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање пројеката/програма невладиних организација

 

Позивају се невладине организације које имају капацитете и искуство да пријаве пројекте/програме на овај конкурс којим могу допринијети реализацији приоритета којим се:

– обезбјеђује разноврсност,квалитет и допринос одрживости услуга у области социјалне,  здравствене и дјечје заштите,  заштите дјеце и омладине са сметњама и тешкоћама у развоју, особа са инвалидитетом, родне равноправности и других облика заштите;

– афирмишу културни потенцијали, традиција и културне посебности општине, иницијативе и активности у циљу подизања нивоа урбане цултуре и очувања културне баштине;

– доприноси очувању животне средине и одрживог развоја;

-подстиче економски развој Општине.

Укупан износ средстава која се могу расподијелити овим конкурсом је: 32.000,оо еура.

Укупан износ додијељених средстава за једну невладину организацију не може премашити износ  од 20% од укупно  опредијељених средстава  која се расподјељују путем Конкурса.

Минималан износ средстава  који ће бити додијељен невладиној организацији, уколико њен пројекат буде одобрен за финансирање , не може бити мањи од 80% од укупног износа средстава  тог пројекта наведеног у пријави на јавни конкурс .

Невладиној организацији која на Конкурс пријави висе пројеката  могу се додијелити средства  само за један пројекат/програм.

Расподјела средстава из овог конкурса врши се на основу сљедећих критеријума:

 • допринос пријављеног пројекта, односно програма остваривању јавног интереса и реализацији стратешких циљева у одређеној области;
 • квалитет пријављеног пројекта, односно програма;
 • капацитет невладине организације да реализује пријављени пројекат, односно програм;
 • транспарентност рада невладине организације.

Невладина организација подноси пријаву на јавни конкурс .

Уз пријаву се прилаже:

 • редни број уписа у Јавни регистар невладиних организација И број рјешења о упису;
 • пројекат којим организација конкурише у 3 штампана примјеркка;
 • наративни извјештај о реализованим пројектима у претходне три године, закључно са даном објављивања конкурса;
 • подаци о искуству запослених , односно волонтера у невладиној организацији на пословима који су предмет пројектног приједлога;
 • изјава да ли је невладина организација кандидовани пројеката предала другом донатор на разматрање у претјходном период  или у вријеме  предаје на конкурс Општине ;
 • изјава овлашћеног лица да није добила средства од другог донатор за пројекат или програм који кандидује а која садржи одредбу о прихватању одговорности ;
 • електронска верзија пројекта на ЦД-у .

Бодовање пројеката, односно програма према наведеним критеријумима, вршиће се према мјерилима и на начин утврђен Уредбом о финансирању пројеката и програма невладиних организација у областима од јавног интереса (“Службени лист ЦГ“, бр.13/18), а сваки пројекат ће бодовати  два независна процјењивача.

Рок за подношење пријава на овај конкурс је 30 дана од дана објављивања, односно закључно са 25.09.  2019. године.

Пријава пројекта/програма доставља се искључиво на  прописаном обрасцу а који је доступан  на интернет страници www.berane.cо.ме

Пријаву са потребном документацијом, укључујући и ЦД треба

предати у писарници грађанског бироа или послати  поштом на сљедећу адресу:

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама

Ул. IV црногорске бр.1

84300 Беране

 

са напоменом: НЕ ОТВАРАТИ – пријава на Јавни конкурс за финансирање пројеката/програма невладиних организација

У разматрање ће бити узети  само пројекти/програми који су достављени на прописаном обрасцу, са потребном документацијом и у року, односно који  задовољавају услове прописане овим конкурсом.
Питања у вези овог конкурса могу се поставити електронским путем на адресу: sport@berane.cо.ме , најкасније до   5.10.2019. године.
Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама  ће  у року од 7  дана од дана завршетка овог конкурса, на интернет страници www.berane.cо.ме  објавити листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, уз указивање на утврђене недостатке који се односе на пријаву, односно потребну документацију.

Невладина организација са поменуте листе је, у року од пет дана од дана објављивања листе, дужна да отклони утврђене недостатке, а у случају да се утврђени недостаци не отклоне у прописаном року, пријава се одбацује.

Комисија за расподјелу средстава доноси одлуку  о расподјели средстава невладиним организацијама у року од 30 дана од дана завршетка конкурса

 

Предсједник Комисије