CRNA GORA

OPŠTINA Berane

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Na osnovu člana 4. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ( „Sl. list RCG – opštinski propisi“, br 34/13 ), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

za 2018. godinu

  1. Pravo učešća na Konkurs imaju nevladine organizacije koje su, do dana raspisivanja Konkursa , registrovane u Crnoj Gori , a imaju sjedište u Beranama.

  1. Sredstva planirana Budžetom Opštine Berane u iznosu od 30.000 € raspodjeljuju se nevladinim organizacijama čiji projekti – programi doprinose ostvarivanju utvrdjenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, kojima se, naročito :

– unaprijeđuje rad organa lokalne uprave, ostvarivanje principa transparentnosti i odgovornosti u radu organa ;

– doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja;

Prioriteti su utvrđeni u skladu sa članom 8 pomenute Odluke .

3. Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači.

4. Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs na propisanom obrascu prijave i aplikacione forme projekta/programa koji se mogu preuzeti sa web stranice Opštine Berane (www.berane.me ), folder NVO/Konkursi/obrasci,uputstva , ili dobiti u štampanoj formi, na pisarnici Opštine, radnim danom od 07 do 15 časova.

5. Uz prijavu, u zapečaćenoj koverti, se prilaže:

– dokaz da je nevladina organizacija registrovana u Crnoj Gori i da ima sjedište u opštini Berane ( Rješenje o registraciji);

– kratak opis nevladine organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima;

– projekat ili program sa kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava i na CD-u;

– garanciju (potpisanu izjavu) ovlašcenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da od drugog donatora nije dobila sredstva ili dio sredstava za realizaciju projekta koji kandiduje;

– izjavu da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u predhodnom periodu ili u vrijeme predaje na konkurs Opštini;

-statut organizacije ( kopija ovjerena pečatom organizacije);

– ovjerena kopija finansijskog izvještaja – bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu.

Nevladina organizacija može, uz navedenu dokumentaciju, podnijeti preporuke eksperata ili drugu relevantnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija koja je, za realizaciju projekata, koristila budžetska sredstva po konkursu u prethodnoj godini, prilaže i izvještaj o realizaciji projekta, sa detaljnim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja, uključujući i finansijski izvještaj sačinjen na posebnom obrascu koji se može dobiti na pisarnici Opštine ili na opštinskom sajtu www.berane.me .

Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi narativni i finansijski izvještaj, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva raspodjeljuju.

Prijave na Konkurs sa projektom i pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnici ili putem pošte , na adresu: Opština Berane, Sekretarijat za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO, ul: IV crnogorske br.1 .( sa naznakom Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama).

6.0- Minimalan iznos sredstava koji se dodjeljuje za projekat nevladinoj organizaciji, ne može biti manji od 50% od traženog iznosa za finansiranje tog projekta.

6.1.- Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za projekat nevladinoj organizaciji, ne može iznositi više od 20% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom za finansiranje projekata nevladinih organizacija osim, izuzetno, kada se radi o posebno značajnom i kvalitetnom projektu.

6.2. Komisija je dužna da donese odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u roku od 30 dana od dana isteka konkursa .

6.3. Odluka o raspodjeli sredstava biće dostavljena učesnicima konkursa, objavljujena na web sajtu Opštine, istaknuta na oglasnoj tabli opštine , objavljena preko lokalnog javnog emitera, i na drugi pogodan način.

7.0 Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Berane u sastavu: Rade Kljajić, predsjednik; Jojić Zoran, član; Vida Ivanović, član; Zoran Milović, član; Marinko Barjaktarović, član; Anđela Knežević, član i Velimir Ralević, član.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja .

Dan otvorenih vrata” će se održati 17.5.2018. godine u Maloj sali opštine Berane sa početkom u 12 časova .

Obrazac za narativni izvjetaj NVO 2017

Obrazac Finsnsijskog Izvještaja – NVO Berane 2017

Obrazac br.II

Obrazac br.1

Aplikacija za podnosenje prijedloga projekta – programa 2018god.