CRNA  GORA

SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE

Odbor za izbor i imenovanja

Broj: 02-030-527

Berane, 13. novembar 2019. godine

 

 

U skladu sa članom 13 stav 3 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis“ Berane (“Služeni list CG-Opštinski propisi br. 28/14 i 12/15) i članom 22 stav 3 Statuta  Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis“ Berane (“Služeni list CG-Opštinski propisi br. 23/15), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Berane  o b j a v lj u j e

 

 

JAVNI  KONKURS

 

Za izbor izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću

’’PARKING SERVIS’’ – BERANE

Mandat direktora i mjesto rada: Mandat direktora traje 4 /četiri/ godine, a mjesto rada je Berane. Stučna osposobljenost, znanje i vještine ocjenuju se u izbornom postupku uvidom u dokaze koji su priloženi uz prijavu kandidata i uz mogućnost usmenog razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom.

 Uslovi za izbor:

 • da je punoljetan i poslovno sposoban državljanin Crne Gore
 • da ima visoku stručnu spremu – VII1 nivo obrazovanja
 • da ima 3 godine radnog iskustva
 • da nije osuđivan za krivično djelo

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu. Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti  na adresu Skupštine opštine Berane, Odboru za izbor i imenovanja, ul IV crnogorske br. 1, sa naznakom ’’Prijava na javni konkurs za imenovanje izvršnog direktora ’’Parking servis’’ – Berane’’.

Rok za dostavljanje dokumentacije počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u jednom dnevnom listu.

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju bimetrijsku ličnu kartu , nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)

 

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja
 • Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 • uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu
 • kandidat za direktora društva dužan je da uz prijavu na konkurs dostavi program rada društva.

 

NAPOMENA: Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Ovaj konkurs objaviće se u jednom dnevnom listu, sajtu Zavoda za zapošljavanje i na sajtu Opštine Berane.

 

 

 

                                                                                    ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

                                                                                                      PREDSJEDNIK,

                                                                                                    Petar Labudović,s.r.