OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

Upućuje javni

P O Z I V

 

Građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, privrednim društvima i ustanovama, Sindikatu, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

Nacrta

Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i

Nacrta

Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora opštine Berane,

Ulica IV Crnogorske brigade br. 1 Berane, fax 051-233-357 ili na E-mail berane@t-com.me

Javna rasprava će se održati u periodu 20.03.2018.godine do 26.03.2018.godine u prostorijama opštine Berane – mala sala od 12-14 h svakog radnog dana.

 

                                                    Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

                                                                                    Opštine Berane

                                                                                      SEKRETAR

                                                                                    Marko Lalević

Zaključak

Plan javne rasprave

Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte