OPŠTINE BERANE

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“ br. 2/18) i člana 108 Statuta opštine Berane („Sl. list RCG – Opštinski propisi br. 21/04, 34/06 i Sl. list CG- Opštinski propisi“ br. 6/11) Komisija za izradu Nacrta Statuta opštine Berane, upućuje

JAVNI POZIV

Građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organicazijama, privrednim društvima i ustanovama, političkim partijama, savjetu za zaštitu i razvoj lokalne samouprave da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

Nacrta

STATUTA OPŠTINE BERANE

  1. Javna rasprava će se održati u periodu od 02.07.2018. do 16.07.2018. godine, u Maloj sali Opštine Berane, u skladu sa programom javne rasprave.

  2. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji Službe Skupštine svakog radnog dana u periodu od 12:00 do 14:00 časova, tokom trajanja javne rasprave.

  1. Sve primjedbe, predloge i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u pisanom obliku prilikom učešća na samoj javnoj raspravi, elektronskim putem na mejl adresu skupstina@berane.co.me, kao i putem pošte na adresu Opština Berane, Komisiji za izradu Nacrta Statuta opštine Berane, ul. IV Crnogorske brigade broj. 1. do 16.07.2018. godine.

Berane, 29.06.2018. godine.

Broj: 01-031-1688/1

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Vida Ivanović

Nacrt Statuta

Program Javne rasprave

Zaključak