Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je nosilac projekta “Budim promet” d.o.o. iz Berana, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Objekat za preradu drveta – pilana i peletara”, čija se realizacija planira na katastarskim  parcelama broj 1115/2, 1116, 1117 i 1118  KO Budimlja, u zahvatu urbanističke razrade PUP-a “Berane”, opština Berane.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine  opštine Berane, ul. Polimska br.66, radnim danima od 12 do 14 časova, kao i na veb stranici Opštine Berane, www.berane.me .

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata (ul. Polimska br.66) ili na imejl: stambeno@berane.co.me, je 05.08.2019. godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu će se održati u maloj sali Opštine Berane u ponedeljak 22. jula sa početkom u 12 sati.