Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“ br. 2/18) i člana 131 Statuta opštine Berane („Sl. list CG- Opštinski propisi“ br. 42/18) Komisija za izradu Nacrta Poslovnika Skupštine opštine Berane, upućuje

 JAVNI POZIV

Građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organicazijama, privrednim društvima i ustanovama, političkim partijama, savjetu za zaštitu i razvoj lokalne samouprave da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

Nacrta

 POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BERANE

1. Javna rasprava će se održati u periodu od 23.01.2019. do 06.02.2019. godine, u Maloj sali Opštine Berane, u skladu sa programom javne rasprave.

2. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji Službe Skupštine svakog radnog dana u periodu od 12:00 do 14:00 časova, tokom trajanja javne rasprave.

3. Sve primjedbe, predloge i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u pisanom obliku prilikom učešća na samoj javnoj raspravi, elektronskim putem na mejl adresu skupstina@berane.co.me, kao i putem pošte na adresu Opština Berane, Komisiji za izradu Nacrta Poslovnika Skupštine opštine Berane, ul. IV Crnogorske brigade broj. 1. do 002.2019. godine.

Berane, 22.01.2019. godine.                                                           PREDSJEDNICA KOMISIJE     Vida Ivanović, s.r.           

POSLOVNI SO – KONAČAN

Zaključak za Poslovnik

Program javne rasprave Poslovnik