Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Lijeva obala Lima“, Opština Berane i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u periodu od 04.02. do 24.02.2021.godine.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mepg.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, četvrte Proleterske brigade broj 19, Podgorica, zaključno sa 24.02.2021. godine.

Ministarstvo će, u saradnji sa Opštinom Berane organizovati javnu prezentaciju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana „Lijeva obala Lima“, Opština Berane, dana 19.02.2021. godine, od 11-13h u sali Skupštine Opštine Berane. ISPU za DUP Lijeva obala Lima i Nacrt DUP LOL (Lijeva obala lima), možete preuzeti sa dolje navedenog linka Ministarstva:

https://mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava/239037/Javna-rasprava-o-Nacrtu-Detaljnog-urbanistickog-plana-Lijeva-obala-Lima-Opstina-Berane-i-Nacrtu-Izvjestaja-o-strateskoj-procjeni.html