OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu
životne sredine

Upućuje javni P O Z I V građanima, mjesnim zajednicama, Sindikatu i preduzetnicima, političkim organizacijama, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim organizacijama

Da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju
N a c r t a Lokalnog plana upravljanja otpadom za period 2016 – 2020.

Sve primjedbe i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine, Opštine Berane, ul. Polimska br.66, Berane, na fax.br. 051/233-357 ili na email: poljoprivreda@berane.co.me
Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji Sekretarijata u periodu održavanja javne rasprave od 30.06. do 15.07.2016. godine od 12 do 14 č kao i na sajtu Opštine.

P R O G R A M

Javne rasprave Nacrta Lokalnog plana upravljanja otpadom za period 2016 – 2020.

  1. Privrednici – 6. jul 2016, 10 časova
  2. NVO – 6. jul 2016, 12 časova
  3. Političke organizacije – 7. jul, 10 časova
  4. MZ i građani – 7. jul,  12 časova

Javne rasprave će se održati u maloj sali SO Berane u organizaciji Sekretarijata za turizam, poljoprivredu, vodoprivredu i zsštitu životne sredine

Nacrt lokalnog plana upravljanja otpadom