OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Upućuje javni

P O Z I V

Građanima, mjesnim zajednicama, Sindikatu, političkim organizacijama, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim organizacijama

da se

uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

N a cr t a

Lokalnog akcionog plana za socijalnu

inkluziju Roma i Egipćana 2019-2023

Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane ulica IV Crnogorske br. 1 Berane, na fah: 051/ 233- 357 ili na imejl: opstauprava@berane.co.me

Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji br. Z Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti.

Javna rasprava će se održati od 13.11. do 15.11.2019. godine.

 

Dokumenta

Lokalni akcioni plan za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2019-2023