CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za poljoprivredu,

turizam, vodoprivredu i

zaštitu životne sredine

Br.19-353-138/2

Berane, 13.10.2015. godine

 

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13) Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine Opštine Berane

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Preduzeće „NIKOLA“ DOO iz Berana, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat  “Izgradnja poslovnog objekta za obradu drveta i proizvodnju rezane građe”, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli broj 228, KO Donja Ržanica, opština Berane.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine  opštine Berane, ul. Polimska br.66, radnim danima od 12 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata (ulica Polimska br.66), je 23.10.2014.godine. Javna rasprava o predmetnom Elaboratu će se održati u maloj sali opštine Berane   26.10.2015. godine sa početkom u 12 časova.

                                                                                            SEKRETAR

                                                                                                    Ranko Šćekić