O P Š T I N A B E R A N E

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

Upućuje javni

P O Z I V

Javnim predzućima,građanima,mjesnim zajednicama,nevaladinimorganizacijama,privrednim društvima i ustanovama,Sindikatu,političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u ponovnu javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

KORIGOVANOG NACRTA PLANSKOG DOKUMENTA

Izmjena i dopuna DUP-a“Park“

1. Javna rasprava će se održati u periodu od 07.05.2018.g. do 25.05.2018.g. u Maloj sali u zgradi Opštine svakog radnog dana od 12-14h.

2. Prezentacija Nacrta navednog plana od strane obrađivača :

-doo“Arhiplan CG iz Podgorice izvršiće se dana 14.05.2018.g. u vremenu od 12-14h u Maloj Sali Opštine Berane

3. Sve primjedbe,predloge i sugestije zainteresovani korisnici prostora mogu dostaviti prilikom učešća na javnoj raspravi

Pomoćnik sekretara

Sonja Simeunović-Vuković

P R O G R A M

Ponovne javne rasprave za korigovani NACRT PLANSKOG DOKUMENTA

Izmjena i dopuna DUP-a“Park“

  1. Ponovna javna rasprava će se održati u periodu od 07.05.2018.g. do 25.05.2018.g. u Maloj sali u zgradi Opštine svakog radnog dana od 12-14h.

  1. Prezentacija Nacrta Plana od strane obrađivača doo“Arhiplan CG iz Podgorice izvršiće se dana 14.05.2018.g. u vremenu od 12-14h u Maloj Sali Opštine Berane

  1. Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora Opštine Berane će uputiti preko sredstava javnog informisanja javni poziv svim zainteresovanim korisnicima prostora da svojim učešćem(prijedlozima,primjedbama i sugestijama) doprinesu kvalitetnoj izradi predmetnog planskog dokumenta

  1. Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora Opštine Berane će na osnovu primjedbi,predloga i sugestija sačiniti Izvještaj o javnoj raspravi i isti objaviti na sajtu.

  1. O sprovođenju staraće se Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora, Opštine Berane

OPŠTINA BERANE

Broj:01-031- PREDSJEDNIK,

Berane:04.05.2018.g.

Dragoslav Šćekić