OPŠTINA BERANE
Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

Upućuje

J A V N I     P  O  Z  I  V

Građanima, mjesnim zajednicama, Sindikatu, NVO, političkim partijama, privrednicima, preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

NACRTA
 ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BERANE ZA 2019. GODINU

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj opštine Berane, ulica IV Crnogorske br. 1 – Berane ili na fax: 051/233-357, kao i na imejl: finansije@berane.co.me od 7. do 21. decembra 2018. godine.

Materijal možete podići u Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj Opštine Berane

 

Plan Javne rasprave

Zaključak

Nacrt Budžeta za 2019. godinu