OPŠTINA BERANE
Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj
Upućuje javni

P  O  Z  I  V
Građanima, Mjesnim zajednicama, Sindikatu,  NVO, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju Nacrta

ODLUKE O  BUDŽETU OPŠTINE BERANE ZA 2017. GODINU

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj opštine Berane, ulica 4. Crnogorske br.1 Berane ili na faks: 051/233-357 ili na E-mail finansije@berane.co.me  od 15.11.2016. do 29.11.2016. godine

Materijal možete podići u Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj Opštine Berane

Zaključak

Plan rasparave

Plan budžeta

Obrazloženje budžeta