Na osnovu člana 32 đ Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“br. 39/11 i 37/17), i člana 28 stav 2  Odluke  o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama  Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama koju čine Marko Lalević- predsednik, Vida Ivanović – sekretar i Slobodan Tomašević – član  o b j a v lj u j e

 

J A V N I  P O Z I V 
za prijavu kandidata za Listu nezavisnih procjenjivača 
za 2019. godinu,

radi bodovanja projekata i programa nevladinih organizacija prema kriterijumima propisanim javnim konkursom .

 

Kandidati za nezavisne procjenjivače moraju ispunjavati sledeće uslove:

Nezavisni procjenjivač može biti lice koje ima:

– najmanje pet godina iskustva u upravljanju projektima ;

– iskustvo u ocjenjivanju projekata;

 

Nezavisni procjenjivač ne može biti lice koje je dvije godine prije objavljivanja  javnog poziva  bio :

– u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Beranama;

– volonter u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Beranama;

– lice ovlašćeno za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije čije je sjedište u Beranama;

– u ugovornom odnosu sa nevladinom organizacijom  čije je sjedište u opštini Berane;

– javni funkcioner, u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje korupcije;

– u radnom odnosu u organu uprave koji vrši raspodjelu sredstava.

 

 

Pozivaju se zainteresovana lica, koja ispunjavaju gore navedene uslove, da se prijave i dostave podatke radi uvrštavanja u listu nezavisnih procjenjivača za bodovanje projekata nevladinih organizacija u oblastima u kojima će se vršiti raspodjela sredstava kojim se:

 

– obezbjeđuje raznovrsnost,kvalitet i doprinos održivosti usluga u oblasti socijalne,  zdravstvene i dječje zaštite,  zaštite djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju,osoba sa invaliditetom,rodne ravnopravnosti i drugih oblika zaštite;

 

– afirmišu kulturni potencijali, tradicija i kulturne posebnosti opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja kulturne baštine;

 

– doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja;

 

-podstiče ekonomski razvoj Opštine.

 

Kandidati za nezavisne procjenjivače se mogu  opredijeliti za više područja ocjenjivanja  koja precizno označavaju u prijavi koji se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Nakon provjere ispunjenosti traženih uslova u prijavama, Komisija  će utvrditi listu nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu i objaviti je na internet stranici, najkasnije 10 dana nakon isteka roka iz ovog javnog poziva.

 

Odabir nezavisnih procjenjivača sa liste, vršiće  Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama .

 

Svaki projekat treba da boduju  dva nezavisna procjenjivača a dodijeljeni bodovi po svakom kriterijumu, moraju biti obrazloženi.

 

Odabrani  nezavisni procjenjivači će naknadno biti obaviješteni o detaljima postupka.

 

Od nezavisnih procjenjivača se može tražiti i učešće na sastancima komisija za raspodjelu, radi davanja odgovora i pojašnjenja na moguća pitanja članova Komisije.

 

Ugovor sa nezavisnim procjenjivačem zaključuje   predsjednik  Opštine.

 

Odabrani nezavisni pocjenjivač će prije procjenjivanja biti dužan da potpiše izjavu o povjerljivosti, nepristrasnosti i nepostojanju sukoba interesa u odnosu na projekte/porgrame koje će procjenjivati. Izjava se potpisuje nakon uvida u popis pristiglih prijava s podacima o organizacijama podnosiocima prijava i njihovim partnerskim organizacijama.

 

Uz prijavu na Javni poziv  kandidat za nezavisnog procjenjivača prilaže:

 

  • biografiju sa opisom iskustva u upravljanju projektima;
  • izjavu da nije angažovan ( ugovor o radu, ugovorom o djelču ,volonter ) u radu nevladine organizacije  čije je sjedište u Beranama , najmanje dvije godine prije prijavljivanja za nezavisnog procjenjivača ;
  • Izjavu da nije član organa upravljanja u nevladinoj organizaciji, čije je sjedište u Beranama;
  • Izjavu da nije javni funkcioner, državni/lokalni  službenik , odnosno namještenik, zaposlen u javnim ustanovama i preduzećima  čiji je  osnivač država ili lokalna samouprava , poslanik ili odbornik .

 

 

Napomena: Potrebno je da kandidati, prilikom prilaganja dokaza o iskustvu u upravljanju projektima i procjenjivanju projekata u oblasti za koju se prijavljuju, dostave  konkretne dokaze koji se odnose na informacije-podatke  koje su naveli u obrascu  prijave ili navedene u Prijavi ( ugovor, rje[enje,odluka) .

 

 

 

Rok i prijava:

 

Popunjene i potpisane obrasce prijave i prateću dokumentaciju, potrebno je dostaviti poštom, najkasnije do 11.10.  2019. godine na adresu:

 

OPSTINA BERANE

Sekretarijat za sport, kulturu,omladinu I saradnju sa nevladinim organizacijama

IV CRNOGORSKE br. 1/84300 Berane ,Crna Gora 

Sa napomenom: „ZA JAVNI POZIV ZA NEZAVISNE PROCJENJIVAČE“

 

i na e-mail adresu: sport@berane.co.me, upakovano u zip/rar format, sa dokumentima oblikovanim kao doc.; pdf; jpg.

 

Prijava kandidata za listu nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu biće razmatrana samo ako je dostavljena na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

 

Prijave dostavljene nakon roka neće biti uzete u razmatranje. 

 

Eventualna pitanja u vezi sa ovim pozivom, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu:  sport@berane.co.me