На основу члана 32 ђ Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“бр. 39/11 и 37/17), и члана 28 став 2  Одлуке  о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама  Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама коју чине Марко Лалевић- председник, Вида Ивановић – секретар и Слободан Томашевић – члан  о б ј а в љ у ј е

 

Ј А В Н И  П О З И В 
за пријаву кандидата за Листу независних процјењивача 
за 2019. годину,

ради бодовања пројеката и програма невладиних организација према критеријумима прописаним јавним конкурсом .

 

Кандидати за независне процјењиваче морају испуњавати следеће услове:

Независни процјењивач може бити лице које има:

– најмање пет година искуства у управљању пројектима ;

– искуство у оцјењивању пројеката;

 

Независни процјењивач не може бити лице које је двије године прије објављивања  јавног позива  био :

– у радном односу у невладиној организацији чије је сједиште у Беранама;

– волонтер у невладиној организацији чије је сједиште у Беранама;

– лице овлашћено за заступање или је члан органа управљања или другог органа невладине организације чије је сједиште у Беранама;

– у уговорном односу са невладином организацијом  чије је сједиште у општини Беране;

– јавни функционер, у смислу закона којим се уређује спрјечавање корупције;

– у радном односу у органу управе који врши расподјелу средстава.

 

 

Позивају се заинтересована лица, која испуњавају горе наведене услове, да се пријаве и доставе податке ради уврштавања у листу независних процјењивача за бодовање пројеката невладиних организација у областима у којима ће се вршити расподјела средстава којим се:

 

– обезбјеђује разноврсност,квалитет и допринос одрживости услуга у области социјалне,  здравствене и дјечје заштите,  заштите дјеце и омладине са сметњама и тешкоћама у развоју,особа са инвалидитетом,родне равноправности и других облика заштите;

 

– афирмишу културни потенцијали, традиција и културне посебности општине, иницијативе и активности у циљу подизања нивоа урбане културе и очувања културне баштине;

 

– доприноси очувању животне средине и одрживог развоја;

 

-подстиче економски развој Општине.

 

Кандидати за независне процјењиваче се могу  опредијелити за више подручја оцјењивања  која прецизно означавају у пријави који се налази у прилогу овог позива.

 

Након провјере испуњености тражених услова у пријавама, Комисија  ће утврдити листу независних процјењивача за 2019. годину и објавити је на интернет страници, најкасније 10 дана након истека рока из овог јавног позива.

 

Одабир независних процјењивача са листе, вршиће  Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама .

 

Сваки пројекат треба да бодују  два независна процјењивача а додијељени бодови по сваком критеријуму, морају бити образложени.

 

Одабрани  независни процјењивачи ће накнадно бити обавијештени о детаљима поступка.

 

Од независних процјењивача се може тражити и учешће на састанцима комисија за расподјелу, ради давања одговора и појашњења на могућа питања чланова Комисије.

 

Уговор са независним процјењивачем закључује   предсједник  Општине.

 

Одабрани независни поцјењивач ће прије процјењивања бити дужан да потпише изјаву о повјерљивости, непристрасности и непостојању сукоба интереса у односу на пројекте/порграме које ће процјењивати. Изјава се потписује након увида у попис пристиглих пријава с подацима о организацијама подносиоцима пријава и њиховим партнерским организацијама.

 

Уз пријаву на Јавни позив  кандидат за независног процјењивача прилаже:

 

  • биографију са описом искуства у управљању пројектима;
  • изјаву да није ангажован ( уговор о раду, уговором о дјелчу ,волонтер ) у раду невладине организације  чије је сједиште у Беранама , најмање двије године прије пријављивања за независног процјењивача ;
  • Изјаву да није члан органа управљања у невладиној организацији, чије је сједиште у Беранама;
  • Изјаву да није јавни функционер, државни/локални  службеник , односно намјештеник, запослен у јавним установама и предузећима  чији је  оснивач држава или локална самоуправа , посланик или одборник .

 

 

Напомена: Потребно је да кандидати, приликом прилагања доказа о искуству у управљању пројектима и процјењивању пројеката у области за коју се пријављују, доставе  конкретне доказе који се односе на информације-податке  које су навели у обрасцу  пријаве или наведене у Пријави ( уговор, рје[ење,одлука) .

 

 

 

Рок и пријава:

 

Попуњене и потписане обрасце пријаве и пратећу документацију, потребно је доставити поштом, најкасније до 11.10.  2019. године на адресу:

 

ОПСТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за спорт, културу,омладину И сарадњу са невладиним организацијама

IV ЦРНОГОРСКЕ бр. 1/84300 Беране ,Црна Гора 

Са напоменом: „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НЕЗАВИСНЕ ПРОЦЈЕЊИВАЧЕ“

 

и на е-маил адресу: sport@berane.co.me, упаковано у zip/rar формат, са документима обликованим као doc.; pdf; jpg.

 

Пријава кандидата за листу независних процјењивача за 2019. годину биће разматрана само ако је достављена на прописаном обрасцу и уз сву потребну документацију.

 

Пријаве достављене након рока неће бити узете у разматрање. 

 

Евентуална питања у вези са овим позивом, могу се доставити електронским путем, на адресу:  sport@berane.co.me