Crna Gora
Opština
Berane
Predsjednik

Br.01- 031-

Berane, 05.02.2016. godine

Na osnovu člana 2,6 i 8 Odluke o utvrđivanju visine otpremnine za zaposlene u organima lokalne uprave i javnim ustanovama čiji je osnivač Opština br.01-031-224 od 03.02.2016 godine, predsjednik Opštine Berane upućuje:

J A V N I P O Z I V

za

sporazumni prestanak radnog odnosa

1. Pozivaju se zainteresovani službenici i namještenici organa lokalne uprave, da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva, dostave starješini organa pisani zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa.

2. Zaposlenom, koji dobije saglasnost na zahtjev iz tačke 1 ovog poziva pripada otpremnina u visini od 12 bruto zarada koja je zaposlenom isplaćena u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se otpremnina isplaćuje ili 12 bruto zarada u Crnoj Gori za mjesec koji prethodi isplati otpremnine ukoliko je to povoljnije za zaposlenog.

3. Zaposlenom koji kumulativno ne ispunjava uslove za odlazak u penziju po sili zakona, a ne dobije saglasnost za sporazumni raskid radnog odnosa, pripada otpremnina u visini od 3 bruto zarade ili 3 bruto zarade u Crnoj Gori ukoliko je to povoljnije za zaposlenog.

4. Radni odnos zaposlenom prestaje danom isplate otpremnine.

5. Starješina organa odlučivaće pojedinačno po svakom zahtjevu, u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.

6. Zaposleni kojima prestane radni odnos, u skladu sa procedurom ovog javnog poziva, ne mogu zasnovati radni odnos u organima lokalne uprave i ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština u periodu od 5 godina od dana isplate otpremnine.

Predsjednik Opštine

Dragoslav Šćekić