CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za sport, kulturu,

mlade i saradnju sa NVO

Br: 20-680-1044

Berane, 18.12.2015. godine

U skladu sa tačkom 1 Zaključka Predsjednika opštine Berane, br. 01-031-3548 od 02.12.2015. godine o utvrđivanju Nacrta Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta, članom 29 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (Sl.list CG-opštinski propisi, br.22/12), sačinjen je:

IZVJEŠTAJ

SA JAVNE RASPRAVE

O NACRTU ODLUKE O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU SPORTA

Predsjednik opštine Berane je zaključkom broj 01-031-3548 od 02.12.2015. godine utvrdio Nacrt odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta i Nacrt odluke je stavljen na javnu raspravu dana 02.12.2015.godine. Sekretarijat za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO je u skladu sa Odlukom o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova br.02-030-197 od 03.07.2012. god. (Sl.list CG-opštinski propisi, br.22/12) sačinio Plan javne rasprave i sproveo javnu raspravu.

Shodno planu javna rasprava je trajala 15 dana i održavana je u periodu od 02.12.2015. godine do 16.12.2015. godine, uz obavezno prisustvo službenika Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO koji su davali potrebna objašnjenja i informacije.

Nacrt odluke je:

 • objavljen na internet sajtu opštine Berane,
 • objavljen na oglasnoj tabli opštine Berane,
 • preko lokalnog radio-emitera i
 • bio dostupan svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO – kancelariji broj 10.

Javna rasprava je bila predviđena za sva zainteresovana lica: Sportske organizacije/klubove, građane, Mjesne zajednice, Nevladine organizacije, Sindikat, Političke stranke, Pravna lica i druge zainteresovane organizacije.

U periodu predviđenom za javne rasprave prisustvovali su:

– 07.12.2015. godine raspravi koja je bila predviđena za Sportske organizacije predstavnici pet Klubova i to: predstavnik Ženskog Rukometnog kluba Berane 2003 – Veselin Raketić, predstavnik Bokserskog kluba ,, Radnički”- Milija Dobrašinović, predstavnik ,,Sambo Kluba” Berane – Žarko Janković, predstavnik Košarkaškog kluba ,,Lim” Berane – Blažo Ivanović i predstavnik Košarkaškog kluba ,,Berane 2010” – Željko Arsović ,

– 14.12.2015. godine javnoj raspravi koja je predviđena za Nevladine organizacije prisustvovao je predstavnik samo jedne Nevladine Organizacije: Predstavnik ,,Centra Kreativnih vještina” – izvršni direktor Slobodan Tomašević.

– ostalim raspravama koje su predviđene za pravna lica i druge zaiteresovane organizacije, građane, Mjesne zajednice, Političke partije i Sindikat nije prisustvovao niko.

Sve predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na utvrđeni Nacrt Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta zainteresovana lica-organizacije su mogla dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO ili na E-mail adresi: sport@berane.co.me.

PRIMJEDBE NA UTVRĐENI NACRT ODLUKE O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU SPORTA

Evidentna činjenica je da na javnim raspravama nije prisustvovalo mnogo zainteresovanih lica iako se o Nacrtu Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta po prvi put raspravlja u našoj Opštini. Od velikog broja Sportskih organizacija prisustvovali su predstavnici pet Sportskih organizacija bez obzira što se se ova Odluka najviše tiče njih. Od Nevladinih organizacija je prisustvovao predstavnik jedne Nevladine organizacije dok su ostala pozvana lica pokazala nezainteresovanost.

Razmatrajući sve primjedbe date na raspravama, kao i primjedbe koje su dostavljene pisanim putem. Sekretarijat je stava da su svi učesnici rasprave (Sportske organizacije i Nevladina organizacija) pokazali veliku konstruktivnost i na neki način svojim primjedbama doprinijeli ispravkama i ukazali pomoć. Takođe su kroz date odgovore razjašnjene mnoge nedoumice koje su bile prisutne kod učesnika.

Sekretarijat je  usvojio primjedbe za koje je mišljenja da su opravdane i moguće.

1.) Sa javne rasprave održane 07.12.2015. godine predviđene za Sportske organizacije i Klubove:

Prisustvovali su predstavnici Sportskih organizacija:

 • Predstavnik ,,Ženskog Rukometnog kluba Berane 2003” i ,,Muškog Rukometnog kluba” – Veselin Raketić
 • Predstavnik Košarkaškog Kluba,,Lim” Berane – Blažo Ivanović
 • Predstavnik ,,Sambo Kluba Berane” – Žarko Janković
 • Predstavnik Bokserskog kluba,,Radnički” Berane – Milija Dobrašinović
 • Ispred Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO su prisustvovali: Sekretar-Zoran Jojić i službenici: Remzija Ramusović, Miodrag Lutovac i Anđela Bojović

Predstavnici svih Sportskih organizacija/klubova koji su učestvovali u raspravi iznijeli su svoje stavove, mišljenja i primjedbe koje su bile veoma konstruktivne i na zajednički način sa predstavnicima Sekretarijata ih razmotrili.

Primjedbe se odnose na sledeće:

Predstavnik ,,Ženskog Rukometnog kluba Berane 2003”- Veselin Raketić predlaže:

– da se stav 2 člana 11 koji glasi: ,,Javni oglas se raspisuje u  prvom ili drugom kvartalu od dana usvajanja Budžeta Opštine Berane za tekuću godinu.“ izmijeni na sledći način: ,,Javni oglas se raspisuje u  prvom kvartalu od dana usvajanja Budžeta Opštine Berane za tekuću godinu.“ predlaže da se izbriše ,,drugi kvartal” i da ostane samo ,,u prvom kvartalu”. Službenici Sekretarijata su takav predlog prihvatili.

– u članu 18 stav 1 predlaže da Pravilnik donosi Skupština Opštine Berane na predlog Organa lokalne uprave nadležnog za sport. Predstavnici Sekretarijata su dali objašnjenje da je u nadležnosti Sekretarijata da donosi Pravilnik sa kriterijumima i bodovnom listom na osnovu kojeg će Komisija postupati i donositi Predlog Odluke za raspodjelu sredstava, da pripadnike političkih partija ne treba miješati u sport nego da Pravilnik donose stručna lica koja se bave sportom dugi niz godina. Naveli su da će Pravilnik biti istaknut na oglasnoj tabli i sajtu Opštine Berane i da će svaka Sportska organizacija imati uvid a i mogućnost da sama izračuna koliki broj bodova ima,

– predlaže da se stav 4 istog člana mijenja i da se doda: ,,u roku od 15 dana”. Predlog se djelimično prihvata i rok od 30 dana se briše.

– predlaže da Pravilnik o raspodjeli sredstava bude sastavni dio Odluke. Sekretarijat je obrazložio da se ne mogu istovremeno donositi Odluka i Pravilnik. Prvo se donosi Odluka o finansiranju i sufinansiranju sporta, a na osnovu nje, nakon njenog donošenja i stupanja na snagu Organ lokalne uprave nadležan za sport donosi Pravilnik.

– da se član 20 izmijeni: u Kategorizaciji sportova dodati i Kategorizaciju sportova COK Crne Gore. Predstavnici Sekretarijata su obrazložili da su u članu 20 Odluke navedeni bliži kriterijumi za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine sportskim klubovima registrovanim na teritoriji Opštine Berane, a da će Pravilnikom biti propisani svi uslovi, kriterijumi, bodovna lista i način raspodjele sredstava, tako da će ovu primjedbu prihvatiti prilikom donošenja Pravilnika.

Predstavnik ,,Sambo kluba Berane” – Janković Žarko je postavio sledeća pitanja:

 1. Kako se utvrđuje interes za održavanje sportske manifestacije od značaja za opštinu? Odgovor je ispred Sekretarijata dao Sekretar Zoran Jojić navodeći da će se sufinansirati Sportske manifestacije koje su od značaja za grad i koje na neki način predstavljaju tradiciju grada, to su sve one manifestacije koje su se i do sada sufinansirale. U slučaju da su takva sredstva predviđena Budžetom Opštine za sufinansiranje, Opština će za manifestacije davati sredstva kao pomoć u organizovanju.
 1. Kako će se stručno usavršavati sportski radnici i na koji način će se finansirati? Odgovor je ispred Sekretarijata dao Miodrag Lutovac: U zavisnosti od toga da li postoje određeni iznos novca u Budžetu, odnosno stavka u Budžetu koja se odnosi na stručno usavršavanje postoji mogućnost da se stručna lica u sportu mogu usavšavati i finansirati odobravanjem određenog iznosa novca kao pomoći.
 2. Kako se može aplicirati radi ostvarivanja prava na sportsku stipendiju? Predstavnici Sekretarijata su obrazložili da će se nakon donošenja ove Odluke donijeti i Pravilnik za dodjelu godišnjih priznanja, nagrada i stipendija u kojem će se precizno definisati kriterijumi, bodovna lista i način dodjele sredstava i stipendija. Za stipendiranje sportista će biti raspisivan poseban Oglas-Konkurs.

Predstavnik Košarkaškog Kluba ,, Lim” Berane Blažo Ivanović postavlja pitanje Kako je u članu 20 stav 1 tačka 4 koji se odnosi na bliže kriterijume za raspodjelu sredstava stavljena stavka ,,škola sporta” i da li to znači da i Škole mogu učestvovati na Konkurs u sufinansiranju sporta zajedno za Sportskim organizacijama? Predstavnici Sekretarijata su odgovorili da Škole ne mogu učestvovati na Konkursu za raspodjelu sredstava Sportskim organizacijama iz razloga što škole nisu registrovane kao Školske sportske organizacije u registru Uprave za mlade i sport nego će ovim Opština podsticati razvoj sporta u školama i pomagati im u organizaciji školskih sportskih manifestacija.

Predlaže da se uveća Budžet za sport i da FK ,,Berane” bude ravnopravno ocjenjivan, zajedno sa ostalim Klubovima prema kriterijumima propisanim Pravilnikom. Predstavnici Sekretarijata su objasnili da uvećanje ili smanjenje Budžeta za sport ne zavisi od njih i da će sve Sportske organizacije biti jednako finansirane.

2.) Sa javne rasprave održane 14.12.2015. godine sa početkom u 13 h predviđene za Nevladine organizacije prisustvovao je i bio zainteresovan predstavnik jedne Nevladine organizacije ,,Centra kreativnih vještina”, izvršni direktor Slobodan Tomašević. Ispred Sekretarijata koji je obradio Nacrt Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta prisustvovali su: Sekretar-Zoran Jojić i službenici: Miodrag Lutovac i Anđela Bojović

Predstavnik ,,Centra kreativnih vještina” je iznio primjedbe usmeno a iste dostavio Sekretarijatu pisanim putem.

Primjedbe se odnose na sledeće:

– U članu 7 se navodi da ,, Organizacije iz oblasti školskog sporta sa teritorije opštine Berane mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje aktivnosti iz oblasti školskog sporta” pa isto smatra netrasparentnim i zahtijeva da pomenute organizacije novčana sredstva mogu dobiti, kao i sve ostale jedino na osnovu Javnog konkursa. Ovu primjedbu predstavnici Sekretarijata nisu prihvatili iz sledećih razloga: Zakonom o sportu nije predviđeno da se raspisuje Konkurs za Školske organizacije, a škole nisu registrovane kao Sportske organizacije i ne postoje u registru Uprave za mlade i sport, Školski sportski  savez nije preregistrovan pa je nemoguće raspisati bilo kakav Konkurs. Budžetom je predviđen iznos novca za oblast školskog sporta i to: za organizovanje školskih manifestacija (organizovanje školskih turnira, Novogodišnjih školskih turnira iz više sportova za muškarce i djevojke, školska sportska takmičenja na nivou Države, opštinska školska takmičenja i krosevi, itd.). Zakonom o lokalnoj samoupravi članom 57 pod tačkom 11,13 i 14 je propisano da Predsjednik opštine može donijeti akte u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova, može donositi akte kojima obezbjeđuje izvršenje budžeta opštine i vršiti druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima opštine. Članom 60 stavom 7 Statuta opštine Berane je propisano koji se sve zadaci mogu zaključkom odrediti i navodi da Predsjednik odlučuje o odobravanju sredstava iz Budžeta opštine i o drugim pitanjima iz nadležnosti predsjednika kojima se ne odlučuje drugim aktima.

– Ista primjedba se odnosi i na član 8, to jest kada su u pitanju sportsko rekreativne organizacije, smatra da niko ne može dobijati novac na osnovu zahtjeva i isti mu se dobravati zaključkom, vec isključivo na osnovu Javnog Konkursa. Predstavnici Sekretarijata su za sportsko-rekreativne organizacije odgovorili kao i za prethodnu primjedbu.

– Član 9 predviđa da ,,Registrovane sportske organizacije osoba sa invaliditetom, mogu podnijeti program za sufinansiranje sportskih aktivnosti osoba sa invaliditetom” a onda na osnovu tog programa da dobiju novčana sredstva. To bi značilo da ove organizacije svake godine mogu podnositi jedan te isti program rada (samo promijene godinu) i za to dobijaju novac. Ne slaže se sa tim i zahtijevaju da ove organizacije moraju pisati projekte i na osnovu njih dobijati novac – takođe putem Javnog Konkursa. Predstavnici Sekretarijata su obrazložili da se podrazumijeva da nijedna organizacija ne može dostavljati jedan te isti program, niti mijenjati samo datum jer to nije transparentno. Novčana sredstva na osnovu programa će se dijeliti samo ako su predviđena budžetom za tu oblast. Sekretarijat je uveo ovo poglavlje iz razloga što treba preduprijediti i posticati sport lica sa invaliditetom i pomoći im u angažovanju i uspijevanju.

– Član 11, stav 2 traži da se promijeni i da glasi : ,,Javni oglas se raspisuje najkasnije 30 dana od dana usvajanja Budžeta opštine Berane za tekuću godinu”. U istom članu, smatra da se rok za podnošenje prijava treba ograničiti na 30 dana; Predstavnici Sekretarijata djelimično prihvataju primjedbu i stav 2 člana 11 formuliše na sledeći način: ,,Javni oglas se raspisuje u  prvom kvartalu od dana usvajanja Budžeta Opštine Berane za tekuću godinu.“ Primjedba koja se odnosi na rok podnošenja prijava se prihvata.

– Zahtijeva da se Članu 11, stav 6, 7 i 8 u potpunosti izbrišu, jer apsolutno ostavljaju mogućnost za netransparentno dijeljenje novca, Opet smatra da bez obzira na profil Sportske organizacije novac mogu dobiti isključivo i samo na osnovu Javnog Konkursa; Predstavnici Sekretarijata obrazlažu da Sportske organizacije novac mogu dobiti samo na osnovu Javnog Konkursa a u izuzetnim slučajevima program koji je od značaja za uspješno predstavljanje Opštine na domaćoj i međunarodnoj sceni mogu se izdvojiti sredstva koja nisu raspodijeljena iz Budžeta kao pomoć ili se izdvojiti sredstva iz tekućeg Budžeta Sekretarijata, ukoliko ona postoje.

Traži da se član 15 u potpunosti izbriše. Primjedba se ne prihvata iz sledećih razloga: Sportske organizacije se finansiraju drugačije od Nevladinih organizacija i svih drugih. Ako Sekretarijat odobri novac Sportskoj organizaciji koji joj je neophodan za buduće takmičenje na domaćoj i međunarodnoj sceni prije konačne Odluke o raspodjeli sredstava, sredstva će biti uračunata u ukupan iznos dodijeljenih sredstava.

– Član 16 je neodređen u smislu kako se biraju članovi Komisije? Na osnovu kojih kriterijuma i nejasno je koliko je članova iz reda organa lokalne uprave a koliko iz reda predstavnika stručnih radnika iz oblasti sporta i ko bira predsjednika Komisije? Sekretarijat je prihvatio primjedbe i obrazložio da: Predsjednik opštine imenuje Komisiju i donosi Rješenje o imenovanju Komisije u skladu sa Statutom opštine Berane. Član 16 stav 3 je preciznije definisan: ,,Predsjednik Opštine imenuje Predsjednika Komisije i dva člana iz redova predstavnika organa lokalne uprave, a dva predstavnika imenuje iz redova stručnih radnika iz oblasti sporta.”

– U članu 17 je nejasno kako Komisija vrši bodovanje podnijetih predloga. Smatra da član treba dopuniti u smislu da se bodovanje vrši na posebnom obrascu koji treba da bude sastavni dio ove Odluke. Predstavnici Sekretarijata daju sledeće obrazloženje: nakon donošenja ove Odluke Sekretarijat za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO će donijeti Pravilnik u kojem će postojati bodovna lista i kriterijumi na osnovu kojih će ne samo Komisija nego svaka Sportska organizacija moći da izračuna broj bodova. Dok obrasci ne mogu biti sastavni dio nijedne Odluke pa ni ove. Obrasci na kojem će se bodovati Sportske organizacije mogu se propisati zajedno sa Pravilnikom ili nakon donošenja Pravilnika.

– Traži da se u članu 17, stav 2 izbriše dio koji se odnosi na to da Komisija od Sportskih organizacija prije ocjenjivanja može tražiti dopunu dokumentacije od nosioca programa u roku od 8 dana i naglašava da je ovo u suprotnosti sa Zakonom i da se dopuna dokumentacije može vršiti jedino za vrijeme trajanja konkursa a nikako nakon završetka istog. Primjedba se prihvata i stav 2 se u potpunosti briše.

– Predlaže da se član 18, stav 4 mijenja i glasi: Komisija nakon vrednovanja programa rada sportskih klubova, u roku od 30 dana od dana završetka konkursa donosi obrazloženi Predlog odluke o sufinansiranju programa u sportu. Predlaže da se stav 5 u potpunosti izbriše jer ne vidi svrhu postojanja Komisije, ako se o pomenutoj Odluci pita predsjednik Opštine. Sekretarijat djelimično prihvata primjedbu na način što se u potpunosti briše rok od 30 dana za donošenje Predloga Odluke, dok u dijelu kojim traži da se izbriše stav 5 člana 18 Sekretarijat ne prihvata primjedbu iz razloga što se Komisija imenuje i formira radi donošenja Predloga Odluke a Predsjednik opštine donosi Odluku iz razloga jer predsjednik po Statutu opštine Berane izvršava budžet i donosi akte u izvršavanju povjerenih i prenijetih poslova. Komisija nema nadležnosti da donosi Odluku, Komisija nema svoj pečat i nije organ Opštine Berane da bi donosila bilo kakvu Odluku koja se tiče Opštine. Po ovoj Odluci se formira radi donošenja Predloga Odluke.

– U članu 21 izbrisati stav 1, dok se stav 2 (u ovom slučaju stav 1) predlaže da se dopuni u nastavku i da piše: ,, u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke” i da se stav 3 takođe briše. Predstavnici Sekretarijata ne prihvataju primjedbe koje se odnose na brisanje stava 1 i stava 3, u prethodnim primjedbama su obrazložili zbog čega Komisija ne može donijeti Odluku i zbog čega Predsjednik opštine donosi Odluku o finansiranju i sufinansiranju sporta. Primjedba koja se odnosi na dopunu stava 2 se prihvata.

U cilju omogućavanja uvida u Izvještaj o javnoj raspravi isti će biti objavljen na sajtu Opštine Berane i istaknuti na oglasnoj tabli za obavještavanje u opštini Berane.

S E K R E T A R

Zoran Jojić