CRANA GORA

Opština Berane

Broj 01-18/20-1710

Datum: 06.08.2020.godine

 

Na osnovu člana 32 g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), i člana 23  Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ( „ Službeni list Crne Gore – opštinski propisi , br :  22/19 i 54/19  ),  a nakon završetka Javnog konkursa za prijavu projekata/programa  nevladinim organizacijama  u 2020. godini , broj  01-018/20-1439 objavljenog  30.06. 2020. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija opštine Berane u 2020. godini,

 

o b j a v lj u j e

 

DOPUNU LISTE NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU

 

Nepotpune prijave na Javni konkurs, dostavile su sljedeće nevladine organizacije :

 

  1. Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu,Plav i Rožaje, prijava br 01-056/20-106 od 10.07.20202.godine , nedostaje :

– izjava o istinitosti podataka  ( 2 primjerka) ;

– izjava o partnerstvu na propisanom obrascu (3 primjerka);

– izjava o nepostojanju višestrukog finansiranja ;

– podaci o iskustvu zaposlenih , odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na poslovima koji su predmet projektnog prijedloga ;

 

  1. Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu,Plav i Rožaje, prijava br 01-056/20-107 od 10.07.20202.godine , nedostaje :

– podaci o iskustvu zaposlenih , odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na poslovima koji su predmet projektnog prijedloga ;

– izjava o partnerstvu na propisanom obrascu  ( 3 primjerka );

– izjava ovlašćenog lica da nije dobila sredstva  od drugog donatora ;

-izjava da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na Konkurs.

 

  1. Organizacija gluvih i nagluvih za opštine Berane, Rožaje, Plav, Andrijevicu, Petnjicu i Gusinje, prijava br : 01-056/20-109 od 17.07.2020 godine , , nedostaje :

– osnovno rješenje  o upisu u Registar NVO kod ndležnog organa;

– podaci o iskustvu zaposlenih , odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na poslovima koji su predmet projektnog prijedloga ;

 

  1. Ženska nevladina organizacija „ FENIKS“ , prijava br 01-056/20-111 od 27.07.2020 godine, nedostaje :

-rješenje ( redni broj upisa u Javni registar nevladinih organizacija ) ;

-narativni izvještaj o realizovanim projektima u prethodne tri godine, zaključno sa danom objavljivanja Konkursa;

-da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu(ovjerena kopija bilansa stanja i uspjeha );

-podaci o iskustvu zaposlenih , odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na poslovima koji su predmet projektnog prijedloga ;

-izjava da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na Konkurs;

-izjava ovlašćenog lica da nije dobila sredstva  od drugog donatora koji kandiduje , a koja sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti ;

-elektronska verzija projekta na CD-u .

 

  1. NVO „INVIKTUS „ , prijava br 01-056/20-116, od 29.07.2020 godine , nedostaje :

-da je predala poreskom organu poresku prijavu za prethodnu fiskalnu godinu;( ovjerena kopija)

-podaci o iskustvu zaposlenih , odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na poslovima koji su predmet projektnog prijedloga ;

-izjava da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na Konkurs opštine ;

-izjava o partnerstvu na propisanom obrascu u 2 primjerka ;

-izjava o nepostojanju dvostrukog finansiranja ;

-izjava o istinitosti podataka .

 

  1. Crnogorska „ISKRA“ , prijava br 01-056/20-119, od 30.07.2020 godine , nedostaje :

– da je predala poreskom organu poresku prijavu za prethodnu fiskalnu godinu;(ovjerena kopija)

-podaci o iskustvu zaposlenih , odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na poslovima koji su predmet projektnog prijedloga;

– izjava da nije dobila sredstva od drugog donatora za kandidovani projekat;

-izjava o nepostojanju višestrukog finansiranja ( 2 primjerka) ;

-projektna prijava potpisana i ovjerena pečatom organizacije;(3x)

 

Nevladine organizacije sa ove liste dužne su da otklone utvrđene nedostatke u roku od pet dana, od dana objavljivanja liste na internet stranici, zaključno sa 11.08.2020. godine do 15 časova .

Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u roku , prijava se odbacuje.

Dopunu prijave, odnosno dokumentacije je potrebno dostaviti komisiji preko Građanskog biroa ,  na sljedeću adresu:

 

OPŠTINA BERANE

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

sa napomenom: NE OTVARATI

 

                                                                                      PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                         Goran Folić