CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02-030-556

Berane, 22. novembar 2019. godine,

 

 

PREDLOZI ZA DOPUNU DNEVNOG REDA

 

  1.  Predlog Odluke odavanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama

 Statuta DOO “Sportski centar“ Berane;

Odluka odbora direktora

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju

sa NVO

  1. Izvještaj o radu sa finansijskim iskazom za 2018. godinu i Program

 rada sa finansijskim planom za 2019. godinu, DOO “Sportski centar“  

 Berane;(Izvještaj i program)

Odluke odbora direktora

Izvjestilac: direktor DOO “Sportski centar

  1. Izvještaj o radu Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih

 organizacija za 2018. godinu;

Izvjestilac: predsjednica Savjeta

  1. Nacrt Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava

 za podršku ženskom preduzetništvu;

Izvjestilac: odbornica Jelena Božović

 

  

 

                                                      PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                                        Novica  Obradović, s.r.