Ministarstvo rada i socijalnog staranja putem javnog poziva obavijestilo je raseljena i interno raseljena i bivša raseljena i interno  raseljena lica smještena u kolektivnom centru Rudeš I i Rudeš II u Beranama da konkurišu za dodjelu stana na korišćenje.

Zainteresovana lica će konkurisati u prostorijama nadležnog Centra za socijalni rad, gdje mogu i popuniti aplikacioni formular koji se dobija prilikom podnošenja zahtjeva.

Javni poziv je otvoren u periodu od 16. jula do 16. avgusta 2018. godine, a sva obavještenja i predaja dokumentacije će se vršiti radnim danima u periodu od 10 do 14 časova u prostorijama nadležnog Centra za socijalni rad.

Prilikom konkurisanja potrebno je da prilože sljedeća dokumenta:

  1. Potvrda o statusu za sve članove porodice (lična karta za stranca ili raseljenička legitimacija uz potvrdu da je lice podnijelo zahtjev za regulisanje statusa, izvodi iz knjige rođenih za djecu koja su u postupku regulisanja statusa)
  2. Rješenje o pravu na korišćenje smještaja u naselju Rudeš
  3. Potvrda o socijalnom statusu (dokaz o materijalnom obezbeđenju, tuđoj njezi i pomoći ili ličnoj invalidnini)
  4. Dokaz o ostalim izvorima prihoda
  5. Dokaz da se lice/ca nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje kao nezaposleno lice
  6. Dokaz o imovini u Crnoj Gori za nosioca domaćinstva i članove domaćinstva
  7. Dokaz o imovini u državi porijekla i članova domaćinstva
  8. Ispunjeni aplikacioni formular koji se dobija prilikom podnošenja zahtjeva.

Izgradnja 94 stana se realizuje sredstvima koje je Vlada Crne Gore dobila kroz Regionalni stambeni program, na zemljištu koje je obezbijedila opština Berane.

Aplikacije se ne zavode u Centru za socijalni rad već se sa dokumentacijom nakon 16. avgusta 2018. godinem dostavljaju Ministarstvu rada i socijalnog staranja kancelarija broj 40.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Budimirku Đukanović tel. 067-828-408