CRNA GORA
Skupština opštine Berane
Služba Skupštine
Broj: 02-030-669
Berane, 17. 12. 2018. godine,

Na osnovu člana 161 stav 2 Poslovnika Skupština opštine Berane (’’Sl. list CG’’ – Opštinski propisi br. 22/12), objavljuje se

P o z i v

Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na Četvrtu redovnu sjednicu Skupštine opštine Berane
Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Beranama, zainteresovane za učešće na Četvrtu redovnu sjednicu Skupštine opštine Berane, koja je zakazana za 27. 12. 2018. godine, sa početkom u 11,00 časova, koje ispunjavaju uslove propisane članom 158 Poslovnika, da podnesu prijave za učešće u radu.

Članom 158 Poslovnika propisano je: “Predstavnik nevladine organizacije može učestvovati u radu sjednice Skupštine, (tzv. institut “slobodna stolica“) ukoliko nevladina organizacija ispunjava sledeće uslove:

  • da je registrovana najmanje godinu dana;
  • da ima sjedište na teritoriji opštine;
  • da je u prethodnoj godini: realizovala projekat, odnosno projekte u vrijednosti iznad 5000 eura u opštini;
  • realizovala u opštini najmanje jedan projekat podržan od međunarodnog donatora; učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini; realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu, ili da je učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini;
  • da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast, i da ima članove koji posjeduju iskustvo i poznaju predmetnu temu, ili ima saradnike koji posjeduju stručne reference po predmetnim temama.
  • Nevladina organizacija koja ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, može predlagati, odnosno može imenovati predstavnike nevladinih organizacija koji će učestvovati u radu sjednice“.

Uz prijavu za učešće na Četvrtu sjednicu Skupštine, nevladina organizacija je dužna dostaviti Službi Skupštine:

prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa ili predstavlja nevladinu organizaciju, sa dokumentacijom na osnovu koje se utvrđuje ispunjenost uslova iz prethodnog člana;
Statut nevladine organizacije;
Odluku o osnivanju nevladine organizacije;
izjavu ovlašćenog lica za zastupanje ili predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o sprečavanju sukoba interesa kao i dokumenta propisana članom 158 Poslovnika iz kojih se da zaključiti da ispunjava uslove za učešće u radu sjednice.

Prijavu za učešće na sjednicu Skupštine, nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine preko Građanskog biroa opštine Berane, ul. IV Crnogorske brigade br. 1 ili elektronskim putem na e-mail skupstina@berane.co.me, u roku od 5 dana od dana objavljivanja poziva, s tim što su dužne da navedu tačku dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici Skupštine.

Predstavnicima nevladinih organizacija koji učestvuju u radu sjednice dostavlja se poziv za sjednicu sa materijalom za tačku dnevnog reda po kojoj učestvuju najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice

Obavještenje o izboru predstavnika nevladinih organizacija objaviće se na veb-sajtu opštine Berane www.berane.me.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE
B E R A N E