ANKETA ZA POTREBE IZRADE

LOKALNOG PLANA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

Opština Berane sprovodi aktivnosti na izradi Lokalnog plana socijalne i dječje zaštite. Sa ciljem prepoznavanja prioriteta u ovoj oblasti, te bolje procjene potreba za uslugama iz socijalne i dječje zaštite od strane ranjivih kategorija, pripremili smo anketu namijenjenu građanima, organizacijama koje se bave pružanje usluga socijalne i dječje zaštite i udruženjima ranjivih kategorija.

Svojim učešćem doprinijećete da na najbolji način prepoznamo potrebe u navedenoj oblasti i ograničene resurse usmjerimo tamo gdje je najpotrebnije. Za popunjavanje upitnika potrebno je do 7 minuta. Anketu možete popuniti u štampanoj formi ili na linku  https://forms.gle/QbnYjBXFk8ij3gbZ6 najkasnije do 20. septembra tekuće godine.

Hvala unaprijed!

 

  1. Vaše ime i prezime

Ukoliko ne želite da upišete, nije neophodno.

____________________________________

  1. Naziv organizacije ili institucije

Ako upitnik popunjavate ne kao pojedinac/ka već u ime neke organizacije (NVO, vjerskog udruženja, humanitarnog udruženja ili sl.) ili institucije – molimo Vas navedite tačan naziv.

____________________________________

  1. Kontakt telefon

Vaš lični ili organizacije/institucije koju predstavljate. Ukoliko ne želite da upišete, nije neophodno.

____________________________________

  1. Kontakt e-mail

Vaš lični ili organizacije/institucije koju predstavljate. Ukoliko ne želite da upišete, nije neophodno.

____________________________________

 

5.Koje usluge socijalne dječje zaštite smatrate najvažnijim za građane i građanke u Vašoj lokalnoj zajednici?Molimo Vas zaokružite željeni odgovor.

 

Usluge podrške za život u zajednici:

Dnevni boravakDaNe
Pomoć u kućiDaNe
Stanovanje uz podrškuDaNe
SvratišteDaNe
Personalna asistencijaDaNe
Tumačenje i prevođenje na znakovni jezikDaNe
Druge usluge podrške za život u zajedniciDaNe

 

Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge:

SavjetovanjeDaNe
TerapijaDaNe
MedijacijaDaNe
SOS telefonDaNe
Druge usluge s ciljem prevazilaženja kriznih situacija i unapređivanja porodičnih odnosaDaNe

 

 

Usluge smještaja:

Porodični smještaj-hraniteljstvoDaNe
Porodični smještajDaNe
Smještaj u ustanovuDaNe
Prihvatilište-skloništeDaNe
Neka druga uslugaDaNe

 

  1. Ako ste naveli da je prioritet neka druga usluga – molimo Vas navedite koja je to druga usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite koju smatrate neophodnom.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

7.Koje su po Vašem mišljenju prioritetne ciljne grupe u Vašoj lokalnoj zajednici, kada se govori o uslugama socijalne i dječje zaštite?Molimo Vas zaokružite željeni odgovor.

 

Djeca i mladi u riziku (bez roditeljskog staranja; sa smetnjama i teškoćama u razvoju; u sukobu sa zakonom; koje zloupotrebljava alkohol, drogu ili druga opojna sredstva; koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojeg postoji opasnost da će postati žrtva i sl.)DaNe
Osobe sa invaliditetom i njihove porodiceDaNe
Stara i nemoćna licaDaNe
BeskućniciDaNe
Žrtve rodnozasnovanog nasilja i nasilja u porodiciDaNe
Samohrani roditelji bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za životDaNe
Zavisnici od alkohola, kocke, psihoaktivnih supstanciDaNe
Pripadnici LGBTIQ populacijeDaNe
Materijalno ugrožene kategorije stanovništvaDaNe
Romi i EgipćaniDaNe

 

  1. Ako smatrate da postoji još neka prioritetna ciljna grupa, molimo Vas navedite. Možete dodati više ciljnih grupa i pojasniti zašto (kakva je zastupljenost/brojnost ove ciljne grupe i koji su njihovi problemi/potrebe)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

  1. Da li Vaša organizacija ili institucija obezbjeđuje/pruža neku od navedenih usluga?

Ako pupunjavate kao individualac/ka – pitanje se ne odnosi na Vas.

Da/Ne

  1. Vrsta usluge i broj korisnika/ca

Ako je odgovor na prethodno pitanje DA – navedite koju uslugu pružate.

 

Usluge podrške za život u zajednici:

Dnevni boravakDaNe
Pomoć u kućiDaNe
Stanovanje uz podrškuDaNe
SvratišteDaNe
Personalna asistencijaDaNe
Tumačenje i prevođenje na znakovni jezikDaNe
Druge usluge podrške za život u zajedniciDaNe

 

 Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge:

SavjetovanjeDaNe
TerapijaDaNe
MedijacijaDaNe
SOS telefonDaNe
Druge usluge s ciljem prevazilaženja kriznih situacija i unapređivanja porodičnih odnosaDaNe

Usluge smještaja:

Porodični smještaj-hraniteljstvoDaNe
Porodični smještajDaNe
Smještaj u ustanovuDaNe
Prihvatilište-skloništeDaNe
Neka druga uslugaDaNe

 

  1. Koliki broj korisnika/ca na godišnjem nivou imate. Molimo vas upišite broj.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

  1. Ukoliko imate dodatnih komentara ili sugestija vezano za prioritete koje bi trebalo da obuhvati Lokalni plan za unapređenje socijalne inkluzije i razvoj usluga socijalne i dječje zaštite, molimo Vas upišite.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________