OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

Upućuje javni

P O Z I V

Građanima, Mjesnim zajednicama, Sindikatu, NVO, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama
da se

uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju
Nacrta

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BERANE ZA 2016. GODINU

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj opštine Berane, ulica IV Crnogorske br.1 Berane ili na fax: 051/233-357 ili na E-mail finansije@berane.co.me od 01.11.2016. do 15.11.2016. godine

Materijal možete podići u Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj Opštine Berane

ZAKLJUČAK

PLAN JAVNE RASPRAVE

OBRAZLOŽENJE REBALANSA

PLAN REBALANSA