Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO opštine Berane raspisuje oglas za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2016. godinu.

Predmet Oglasa je raspodjela finansijskih sredstava za sufinansiranje Programa rada sportskih organizacija, iz Budžeta opštine Berane. Sredstva predviđena Budžetom opštine Berane za 2016. godinu biće raspodijeljena u skladu sa Odlukom o finansiranju i sufinansiranju sporta u Opštini Berane i postupajući po Pravilniku o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama.
Bliži kriterijumi za dodjelu sredstava sportskim organizacijama prema Odluci o finansiranju i sufinansiranju sporta ( „Sl.list CG – opštinski propisi“ br. 49/15) su:
• kategorija sportova;
• tradicija postojanje kluba;
• masovnost;
• škola sportova;
• rang i stepen takmičenja;
• uspjesi takmičarskih selekcija u prethodnom takmičarskom periodu;
• Olimpijski sport.

Pravo na podnošenje zahtjeva za finansiranje i sufinansiranje programa u sportu imaju pravna i fizička lica( preduzetnici i sportske organizacije) registrovane kod nadležnog državnog organa u Crnoj Gori za obavljanje sportske djelatnosti, sa sjedištem u Beranama.
Podnosilac zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva treba da dostavi :

• Rješenje o registraciji ,
• Finansijski izvještaj (završni račun) za 2015. godinu sa dokazom da je dostavljen Poreskoj Upravi – bilans stanja i bilans uspjeha
• Detaljan finansijski izvještaj sa fotokopijama računa dobijenih finansijskih sredstava iz Budžeta opštine Berane za 2015. godinu,
• Narativne izvještaje za 2014. i 2015. godinu,
• Potvrdu Saveza da sportska organizacija učestvuje u takmičarskoj sezoni,
• Ispunjeni prijavni obrasci,
• Kopije svih dokumenata u elektronskoj formi, narezane na CD

Prijava na konkurs se podnosi na propisanim obrascima Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO na kojima je navedena dokumentacija potrebna za konkurisanje. Prijavni obrasci mogu se preuzeti na web sajtu opštine Berane www.berane.me. Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, na adresu: opštine Berane- Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO, sa naznakom Oglas za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2016. godinu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu i oglasnoj tabli Opštine Berane.
Odabir programa za sufinansiranje programa u sportu izvršiće se u skladu sa Odlukom o finansiranju i sufinansiranju sporta i u skladu sa Pravilnikom o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama.

Br: 20-680- 477
Berane, 16.05.2016. godine

S E K R E T A R

Zoran Jojić

Oglas za finansiranje sporta – ponovljeni

Obrasci za konkurs – finansiranje sporta