CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

 Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Sl.list CG“, br. 39/11,50/11,66/12, 34/14), u članu 87 propisano je da organ za upravljanje kadrovima utvrđuje Listu članova disciplinske komisije za svaku kalendarsku godinu. Navedenim članom predviđeno je da, članove disciplinske komisije čine predstavnici državnih organa, predstavnici reprezentativnog sindikata i lica sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vođenje disciplinskog postupka. Lista članova disciplinske komisije utvrdjuje se na osnovu inicijalnih predloga starješina državnih organa, odnosno reprezentativnog sindidkata a izbor lica sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vođenje disciplinskog postupka vrši se na osnovu javnog poziva.

Na osnovu izloženog, Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane, kao organ nadležan za upravljanje kadrovima, objavljuje:

J A V N I  P O Z I V

 licima sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vođenje

 disciplinskog postupka.

  Shodno Pravilniku o kriterijumima i načinu sačinjavanja Liste članova disciplinske komisije („Sl.list CG“ br. 62/12) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova, kandidat za listu članova disciplinske komisije može biti lice koje:

  • ima iskustvo u radu disciplinskih komisija ili posjeduje znanja iz oblasti službeničkih, odnosno radnih odnosa;
  • ima najmanje 5 godina radnog iskustva;
  • nije disciplinski kažnjavano i protiv koga se ne vodi disciplinski postupak;
  • nije osudjivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i protiv koga se ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Rok i način prijave:

Rok za podnošenje prijave i potrebne dokumentacije je do 21. januara 2016. godine i ista se dostavlja Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane, na adresu: ulica IV Crnogorske broj 1, Berane, posredstvom građanskog biroa, putem pošte ili elektronskim putem, na e-mail adresu: opstauprava@berane.co.me.

Obrazac za prijavu (Obrazac br. 2) nalazi se na internet portalu Opštine Berane, www.berane.me

Napominjemo, da će sve nepotpune prijave biti odbačene.

Kontakt osoba: Vesna Šćepović, Samostalni savjetnik I za kadrovsku evidenciju – tel. 051/231-937.

Broj: 05-032-                                                                                                                                                                                                                                       V.D. SEKRETAR

Berane, 13.01.2016. godine                                                                                                                                                                                                              Mladen  Stijović

Prijava kandidata za izbor na listu članova disciplinske komisije