Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Berane
Na osnovu člana 4. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ( „Sl. list RCG – opštinski propisi“, br 34/13 ), 
Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisuje javni konkurs za raspodjelu preostalih sredstava nevladinim organizacijama za 2017. godinu. Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su, do dana raspisivanja Konkursa , registrovane u Crnoj Gori , a imaju sjedište u Beranama. Sredstva planirana Budžetom Opštine Berane u iznosu od 5.400 € raspodjeljuju se nevladinim organizacijama čiji projekti – programi doprinose ostvarivanju utvrdjenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, kojima se, naročito :

  • Obezbjeđuje raznovrsnost, viši nivo i kvalitet usluga u oblasti socijalne i dječije zaštite i drugih oblika zaštite;
  • Doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanje nivoa urbane kulture i očuvanje kulturne baštine ;
  • Doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja .
  • Doprinosi razvoju demokratije i vladavini prava.
  • Podsticanje ekonomskog razvoja Opštine.
  • Veća uključenost mladih u procesu odlučivanja.
  • Unapređivanje rada lokalne samouprave, ostvarivanje principa transparentnosti i odgovornosti u radu organa.

Prioriteti su utvrđeni u skladu sa članom 8 pomenute Odluke .Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači.
Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs na propisanom obrascu prijave i aplikacione forme projekta koji se mogu dobiti na pisarnici Opštine, radnim danom od 07 do 15 časova i na WEB stranici Opštine Berane (www.berane.me) .

Uz prijavu, u zapečaćenoj koverti, se prilaže:
– dokaz da je nevladina organizacija registrovana u Crnoj Gori i da ima sjedište u opštini Berane
( Rješenje o registraciji) ;
– statut organizacije;

– kratak opis nevladine organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima;
– projekat ili program sa kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava i na CD-u;
– garanciju (izjavu) ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da od drugog donatora nije dobila sredstva ili dio sredstava za realizaciju projekta koji kandiduje;
– izjavu da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u predhodnom periodu ili u vrijeme predaje na konkurs Opštini;
– ovjerena kopija finansijskog izvještaja – bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu.
Nevladina organizacija koja je, za realizaciju projekata, koristila budžetska sredstva po konkursu u prethodnoj godini, prilaže i izvještaj o realizaciji projekta, sa detaljnim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja, uključujući i finansijski izvještaj sačinjen na posebnom obrascu koji se može dobiti na pisarnici Opštine ili na opštinskom sajtu www.berane.me .

-Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi narativni i finansijski izvještaj, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva raspodjeljuju.
Prijave na Konkurs sa projektom i pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnici ili putem pošte , na adresu: Opština Berane, Sekretarijat za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO, ul: IV crnogorske br.1 .

– Minimalan iznos sredstava koji se dodjeljuje za projekat nevladinoj organizaciji, ne može biti manji od 50% od traženog iznosa za finansiranje tog projekta.
– Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za projekat nevladinoj organizaciji, ne može iznositi više od 20% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom za finansiranje projekata nevladinih organizacija osim, izuzetno, kada se radi o posebno značajnom i kvalitetnom projektu.
-Komisija je dužna da donese odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u roku od 30 dana od dana isteka konkursa .
-Odluka o raspodjeli sredstava biće dostavljena učesnicima konkursa, objavljujena na web sajtu Opštine, istaknuta na oglasnoj tabli opštine , objavljena preko lokalnog javnog emitera, i na drugi pogodan način.
Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Berane u sastavu: Rade Kljajić, predsjednik; Jojić Zoran, član; Vida Ivanović, član; Zoran Milović, član; Marinko Barjaktarović, član; Anđela Knežević, član i Velimir Ralević, član.
Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja .
„ Dan otvorenih vrata” će se održati 1.6.2017. godine u Velikoj Sali opštine Berane sa početkom u 12 časova .

NAPOMENA: Priložena projektna dokumentacija se ne vraća

Prijavnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Prijavni formular

Obrazac za narativni izvještaj

Obrazac broj 2