Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама Општине Беране
На основу члана 4. Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама ( „Сл. лист РЦГ – општински прописи“, бр 34/13 ), 
Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама расписује јавни конкурс за расподјелу преосталих средстава невладиним организацијама за 2017. годину. Право учешћа на Конкурсу имају невладине организације које су, до дана расписивања Конкурса , регистроване у Црној Гори , а имају сједиште у Беранама. Средства планирана Буџетом Општине Беране у износу од 5.400 € расподјељују се невладиним организацијама чији пројекти – програми доприносе остваривању утврдјених циљева у стратешким документима, програмима и плановима Општине, којима се, нарочито :

  • Обезбјеђује разноврсност, виши ниво и квалитет услуга у области социјалне и дјечије заштите и других облика заштите;
  • Доприноси афирмацији и валоризацији културног потенцијала, традиције и културне посебности општине, подизање нивоа урбане културе и очување културне баштине ;
  • Доприноси очувању животне средине и одрживог развоја .
  • Доприноси развоју демократије и владавини права.
  • Подстицање економског развоја Општине.
  • Већа укљученост младих у процесу одлучивања.
  • Унапређивање рада локалне самоуправе, остваривање принципа транспарентности и одговорности у раду органа.

Приоритети су утврђени у складу са чланом 8 поменуте Одлуке .Невладина организација може конкурисати за укупан износ или за дио средстава за реализацију активности из пројекта и дужна је да то назначи.
Невладина организација подноси пријаву на Конкурс на прописаном обрасцу пријаве и апликационе форме пројекта који се могу добити на писарници Општине, радним даном од 07 до 15 часова и на WЕБ страници Општине Беране (www.berane.me) .

Уз пријаву, у запечаћеној коверти, се прилаже:
– доказ да је невладина организација регистрована у Црној Гори и да има сједиште у општини Беране
( Рјешење о регистрацији) ;
– статут организације;

– кратак опис невладине организације са подацима о претходно реализованим пројектима;
– пројекат или програм са којим невладина организација конкурише за додјелу средстава и на ЦД-у;
– гаранцију (изјаву) овлашћеног лица за заступање и представљање невладине организације да од другог донатора није добила средства или дио средстава за реализацију пројекта који кандидује;
– изјаву да ли је невладина организација кандидовани пројекат предала другом донатору на разматрање у предходном периоду или у вријеме предаје на конкурс Општини;
– овјерена копија финансијског извјештаја – биланс стања и биланс успјеха за претходну годину.
Невладина организација која је, за реализацију пројеката, користила буџетска средства по конкурсу у претходној години, прилаже и извјештај о реализацији пројекта, са детаљним описом фаза реализације и детаљним образложењем евентуалних одступања, укључујући и финансијски извјештај сачињен на посебном обрасцу који се може добити на писарници Општине или на општинском сајту www.berane.me .

-Уколико невладина организација не достави наративни и финансијски извјештај, не може учествовати у расподјели средстава за годину у којој се средства расподјељују.
Пријаве на Конкурс са пројектом и пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти непосредно на писарници или путем поште , на адресу: Општина Беране, Секретаријат за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО, ул: IV црногорске бр.1 .

– Минималан износ средстава који се додјељује за пројекат невладиној организацији, не може бити мањи од 50% од траженог износа за финансирање тог пројекта.
– Максималан износ додијељених средстава за пројекат невладиној организацији, не може износити више од 20% од укупног износа предвиђеног Буџетом за финансирање пројеката невладиних организација осим, изузетно, када се ради о посебно значајном и квалитетном пројекту.
-Комисија је дужна да донесе одлуку о расподјели средстава невладиним организацијама у року од 30 дана од дана истека конкурса .
-Одлука о расподјели средстава биће достављена учесницима конкурса, објављујена на wеб сајту Општине, истакнута на огласној табли општине , објављена преко локалног јавног емитера, и на други погодан начин.
Расподјелу средстава врши Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама Општине Беране у саставу: Раде Кљајић, предсједник; Јојић Зоран, члан; Вида Ивановић, члан; Зоран Миловић, члан; Маринко Барјактаровић, члан; Анђела Кнежевић, члан и Велимир Ралевић, члан.
Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања .
„ Дан отворених врата” ће се одржати 1.6.2017. године у Великој Сали општине Беране са почетком у 12 часова .

НАПОМЕНА: Приложена пројектна документација се не враћа

Пријавну документацију можете преузети овдје:

Пријавни формулар

Образац за наративни извјештај

Образац број 2