Predsjednik Šćekić prisustvovao je u Bijelom Polju prezentaciji pilot projekta „Regulacija Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima“, u okviru kojeg će u Beranama biti izgrađena obaloutvrda.

Šćekić na predstavljanju projekta regulacije Lima

Pomenuti projekat se sprovodi u okviru regionalnog projekta „Upravljanje vodnim resursima u slivu rijeke Drine na Zapadnom Balkanu“, a realizuje ga Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Svjetskom bankom i finansira se iz bespovratnih sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i Specijalnog fonda za klimatske promjene (SCCF). Berane je pored Gusinja, Plava, Andrijevice i Bijelog Polja, obuhvaćeno ovim projektom.

Predstavljanju projekta prisustvovali su potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović, šef kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Emanuel Salinas, predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić i savjetnica Danka Golubović, kao i predsjednici opština Gusinje, Plav, Andrijevica i Bijelo Polje.

Predsjednik Šćekić je istakao značaj projekta izgradnje obaloutvrde za opštinu Berane, jer se njegovom realizacijom štiti urbano gradsko jezgro i još jedan važan infrastrukturni projekat – postrojenje za tretman otpadnih voda.

„Zahvaljujemo se resornom ministrastvu i Svjetskoj banci što su prepoznali značaj ovog projekta i što se pristupilo njegovoj realizaciji“, kazao je Šćekić.

Ovom prilikom, prikazana je prezentacija Idejnog projekta i 3D animacija istog.

U toku je izrada Glavnog projekta koji će biti završen krajem novembra. Kao što se na prikazanoj 3D animaciji moglo vidjeti, ovom projektom je u Beranama predviđena izgradnja obaloutvrde – od mosta Nike Strugara nizvodno ukupne dužine 1,1 kilometar, čija je procijenjena vrijednost radova 2,5 miliona evra.

Realizacijom projekta stvoriće se uslovi za izgradnju inftrastrukture sa posebnom turističkom i rekreativnom vrijednošću, zaštitiće se uže gradsko jezgro od poplava i sačuvaće se poljoprivredno zemljište. Na taj način, doprinosi se i podizanju svijesti o odgovornom odnosu prema životnoj sredini i zaštiti korita rijeke Lim.