На основу члана 20 и 73 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

ТРЕЋУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Сједница ће се одржати у петак, 23. децембра  2022. године, у сали Центра за културу, са почетком у 10:00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

 • Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
 • Предлог Одлуке о буџету Општине Беране за 2023. годину;

Извјестилац: секретар Секретаријата за фгинансије и економски развој

 • Предлог Одлуке о потврђивању Одлуке о употреби средстава сталне буџетске резерве;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 • Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 • “ Беране;

Извјестилац: Предсједник Општине

 • Предлог Одлуке о потрврђивању Рјешења о именовању вршиоца дужности извршног директора ДОО „БенергоБеране;

Извјестилац: Предсједник Општине

 • Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању студената;

Извјестилац: в.д. секретара Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 • Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности;

Извјестилац: в.д. директора Управе за наплату локалних јавних прихода

 • Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о локалним објектима од општег инетереса;

Извјестилац: в.д. секретара Секретаријата за планирање и уређење простора

 • Предлог Програма рада Скупштине за 2023. годину;

Извјестилац: секретар Скупштине

 • Програм обављања комуналних дјелатностима за 2023. годину ДОО „Водовод и канализација“ Беране;

Извјестилац: в.д. извршног директора ДОО „Водовод и канализација“ Беране

 • Извјештај о раду Туристичке организације Беране за 2021. годину;

Извјестилац: директор Туристичке организације

 • План и програм рада Туристичке организације  Беране за 2022. годину са финансијским планом;

Извјестилац: директор Туристичке организације

 • Извјештај о раду ДОО „Агенција за изградњу и развој Беране“ за 2021. годину са финансијским пословањем;

Извјестилац: извршни директор ДОО „Агенција за изградњу и развој Беране“  

 • Избори и именовања

НАПОМЕНА: Одговори на одборничка питања, Извјештај са јавне расправе и Мишљење Министарства финансија о Предлогу Одлуке о буџету Општине Беране за 2023. годину,  биће накнадно достављени.

Присуство сједници  је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 

235-319 или на емаил: skupstina@berane.co.me.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-016/22-475                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране, 12. децембар 2022.г.                                                   Новица  Обрадовић, с.р.