Комисија за преиспитивање поступка расподјеле кадровских станова и станова за службенике и намјештенике је 18.06.2015.године, одржала 4 сједницу. Сједници су на позив Комисије присуствовали савјетница предсједника општине Бранкица Томчић и директор Управе за наплату локалних јавних прихода Зоран Јелић.

На дневном реду сједнице је била документација достављена од стране Секретаријата  за планирање и уређење простора, Секретаријата за финансије и економски развој, Управе за наплату локалних јавних прихода и подаци о корисницима услуга Д.О.О Комунално и Д.О.О Водовод и канализација,  а који се  односе  на власнике стамбених јединица зграде Парк 7, ламела Б и Ц и Холандске куће. Након вишесатне, исцрпне расправе, Комисија је једногласно усвојила следеће закључке:

  1. Након што је нотар Харун Адровић на захтјев Комисије бр. 02-030-060 од 11.05.2015. године, ургенције бр. 02-030-291 од 26.05.2015. године и дописа Предсједника Општине бр. 01-031-1560 од 01.06.2015. године, обавијестио Комисију, да је све уговоре који се односе на поменуте станове, предао општини Беране као уговорној страни, комисија ће му упутити захтјев да достави доказ о предаји уговора Општини.
  2. Комисија ће извршти увид у књиге доставе како би се утврдило да ли су достављени уговори за које нотар Харун Адровић тврди да су предати општини Беране.
  3. Због тврдњи субјеката којима се Комисија обраћала, да доставе уговоре о расподјели станова, а у чијим одговорима се наводи да су уговори предати Општини Беране, Комисија тражи да се за наредну сједницу обезбиједи присуство руководиоца Службе предсједника Општине Дубравке Јованчевић, како би дала прецизнија појашњења и одговоре о томе шта је све од документације затекла приликом преузимања дужности руководиоца службе. Такође ће Комисија извршити увид у пријемну књигу службе предсједника Општине Беране.
  4. Да потпредсједник Општине Раде Кљајић, задужен за финансије и секретар Секретаријата за финансије и економски развој, доставе податке о томе да ли Општина плаћа неке станове и мимо Одлука и Уговора, те на основу којих Одлука и Уговора измирују своје обавезе према Фонду и да им се упути позив за учешће на наредну сједницу Комисије. Комисија је у сазнању за које има и писану потврду да Општина Беране не посједује одлуку донесену између Општине Беране и ЦФССИ Подгорица, као и уговор сачињен између истих лица. Самим тим поставља се питање на основу чега Општина исплаћује рате Црногорском фонду.
  5. Да се за наредну сједницу Комисије упути позив Драгани Делевић, бившој секретарки Секретаријата за финансије и економски развој.
  6. Да се Комисија обрати писаним захтјевом Предсједнику Општине, ради одобрења средстава, за копирање свих Уговора који се односе на расподјелу станова, а који се налазе код Управе за некретнине.
  7. Горану Бојовићу, бившем члану Комисије за расподјелу станова за службенике и намјештенике, упутити позив за сједницу Комисије, како би дао појашњење, због чега је поднио оставку, јер постоје индиције, да је било неправилности приликом бодовања службеника и намјештеника.
  8. Неопходно је да се утврди коме је додијељен стан, који је изузет из Одлуке из разлога што га један од службеника није прихватио.

Комисија је констатовала да и поред захтјева и бројних ургенција извођач радова МД “Момо“ и ЦФСИ нијесу доставили тражену пројектну документацију за зграду “Парк 7“ што наводи на сумњу да се ради о прикривању документације. Комисија ће поднијети пријаву Нотарској комори због прикривања документације од стране нотара Харуна Адровића.