Osma sjednica Skupštine opštine Berane, završila je sa radom dana 27. novembra 2019. godine.

Saopštenje sa osme sjednice SO Berane

Na sjednici su razmatrane i usvojene sledeće odluke:

 1. Odluku o potvrđivanju Odluke o osnivanju rukometnog kluba “Berane 1949“;
 2. Odluku o finansiranju i sufinansiranju sporta;
 3. Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO

“Sportski centar“ Berane;

 1. Odluku o visini naknade za rad istaknutih stručnjaka i stručnih lica u

komisiji za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti i komisiji za

provjeru znanja sosobnosti kompetencija i vještina;

 1. Odluku o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica;
 2. Odluku o izmjenama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine

Berane;

 1. Odluku o obrazovanju Službe Skupštine;
 2. Nacrt Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podrku

ženskom preduzetništvu.

Skupština je takođe  razmatrala i usvojila sledeće izvještaje:

 1. Izvještaj o realizaciji projekta i programa nevladinih organizacija finansiranih sredstvima Budžeta opštine Berane ua 2018. godini;
 2. Izvještaj o radu sa finansijskim iskazom za 2018. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu, DOO“Sportski centar“;
 3. Izvještaj o radu DOO “Agencija za izgradnju i razvoj Berane“ Berane za 2018. godinu sa finansijskim poslovanjem i
 4. Izvještaj o radu Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija za 2018. godinu.

Na kraju zasijedanja, nakon razmatranja tačke Izbori i imenovanja, Skupština je izabrala predsjednika i članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u sastavu: za predsjednicu Milenu Grubović i članove: Irena Zečević, Radoje Lekić, Sead Jašarović i Slovenka Ivanović.

                                                    SLUŽBA SKUPŠTINE