SEKTORSKA ANALIZA (14.01.2022.)

za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u šest zemalja i teritorija regiona. Opšti cilj ovog programa je jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU na Zapadnom Balkanu i to osnaživanjem nevladinog sektora i mladih kroz aktivno učešće u donošenju odluka i stimulisanjem pravnog i finansijskog okruženja za NVO. Kroz ReLOaD2 će biti unaprijeđene prakse transparentnog finansiranja NVO zasnovanog na konkretnim razvojnim projektima koji su fokusirani na građane i njihove potrebe.

Aktivnosti programa realizuju se u pet odabranih klastera opština u Crnoj Gori, a krajnji cilj je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava odabranih za učešće u ReLOaD2. Jedan od odabranih klastera je i klaster „Zajedno za sjever“ koji čine opštine Berane i Andrijevica.

U narednom periodu bice raspisan prvi Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u okviru ReLOad2 programa u Beranama i Andrijevici . Povodom toga organizovane su konsultacije kojima su se odazvale NVO iz ciljnih opstina.

Ovim putem stavljamo na uvid dokument Sektorska analiza sa predlozenim prioritetnim oblastima i strateškim ciljevima čijem ostvarenju će doprinijeti ReLOaD2 konkurs za projekte nevladinih organizacija u 2022.godini.

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa, uz učešće i konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz budžeta ReLOaD2 u 2022. godini, u skladu sa LOD Metodologijom i nacionalnim Zakonom o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17).

Pozivamo nevladine organizacije sa teritorije opstina Berane i Andrijevica da pogledaju dokument i daju komentare koje ce poslati putem maila do 19. januara  2022. do 14 h na email adrese konakt osoba:

Za Berane: Pesic Maja – manager@berane.co.me 

Za Andrijevicu: Cukic Milos – menagerandrijevica@gmail.com


RELOAD 2 – Radionica za predstavnike NVO sektora (20.12.2021.)

Projekat ReLOaD 2 koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Evropska unija (EU) iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine.  Cilj ReLOaDa je jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i nevladinog sektora na području Zapadnog Balkana širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja nevladinih organizacija. Program se realizuje u pet odabranih klastera opština u Crnoj Gori, od kojih jedan čine Opštine Berane i Andrijevica. Pozivno pismo i program rada za NVO sektor sa treritorije ove dvije opštine nalazi se u prilogu.