Opština Berane i Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), objavljuju javni poziv za prijavu mladih svršenih srednjoškolaca i visokoškolaca, starosti od 18 – 30 godina, iz Podgorice, za učešće u programu sticanja profesionalnih znanja i vještina u oblasti njihovog poslovanja.

Ovaj poziv je upućen mladima iz opštine Berane koji su zainteresovani za stručnu obuku kod lokalnih poslodavacai, uz mogućnost dugoročne prilike za zapošljavanje. Pored podrške nezaposlenim osobama koje traže posao u pronalaženju mogućnosti za osposobljavanje, program profesionalne obuke mladih olakšava čitav proces pripreme mladih nezaposlenih za samostalno obavljanje poslova, u skladu sa lokalnim potrebama na tržištu rada.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Ovaj javni poziv je upućen svim mladima, svršenim srednjoškolcima ili visokoškolcima koji nisu u formalnom obrazovanju, sa teritorije Berana, a prema sljedećim kriterijumima:

 • da imaju prebivalište na teritoriji lokalne samouprave Berane;
 • da su straosti od 18 – 30 godina;
 • da su završili srednje ili visoko obrazovanje.

Posebno ohrabrujemo djevojke i mladiće koji pripadaju nekoj od ranjivih društvenih grupa da se prijave! 

BROJ MLADIH

U  opštini Berane se mogu angažovati 2 mlade osobe za obuku u mikro preduzeću (koje ima do 5 zaposlenih).

PRIJAVA

Svi mladi zainteresovani za učešće u ovom Programu moraju da dostave sljedeća dokumenta u elektronskoj formi, na način kako je navedeno u poglavlju ROK I POSTUPAK PRIJAVE (u tekstu ispod):

 1. Kopiju lične karte
 2. Stečena diploma (kopija ili slika, ne mora biti ovjerena)
 3. Potvrdu o prebivalištu
 4. Prijavni formular (Prilog 1)

Prijavni formular možete pronaći na sljedećem linku.

Nakon zatvaranja ovog poziva, evaluaciona komisija će provjeriti dostavljenu dokumentaciju i izvršiti evaluaciju pristiglih prijava. Maksimalan broj poena koji kandidat/kinja može dobiti na osnovu biografije je 40, a na osnovu motivacionog pisma 60. Minimalan broj poena koji kandidat/kinja treba da ima da bi bio/la pozvan/a na razgovor/intervju je 70. 

Ko nema pravo prijave?

 • Mladi koji se nalaze u formalnom obrazovanju (srednjoj školi ili fakultetu).
 • Mladi sa teritorije drugih lokalnih samouprava (boravište).

Neće se razmatrati prijave mladih koji su:

 • Već angažovani u preduzeću kod kojeg se organizuje Obuka kod poslodavca.
 • Već zaposlene u drugom preduzeću, instituciji ili organizaciji i ne planiraju da za potrebe ovog angažmana daju otkaz .
 • Mlade osobe koje su u srodstvu (prvi i drugi stepen srodstva po bočnoj liniji) sa zaposlenim, ovlaštenim licem, direktorom, ili drugim članovima struktura preduzeća.

POTREBNI KRITERIJUMI I KVALIFIKACIJE

 • Svršeno srednje ili visoko obrazovanje,
 • Interesovanje za rad u zajednici, a posebno sa biznis zajednicom.
 • Vještine u radu sa zajednicom.
 • Napredni nivo poznavanja informacionih tehologija (Word, Excel, društvene mreže, različiti alati za marketing i promociju, GBTchat),
 • Dobre komunikacione vještine,
 • Iskustvo u volontiranju i aktivizmu u zajednici je poželjno.

Poznavanje jezika

 • Znanje crnogorskog jezika.
 • Poznavanje engleskog jezika je poželjno.

OPIS POSLA

 • Inicijalna obuka za rad kod poslodavca u oblasti rada mikro firme;
 • Doprinos preduzetničkoj zajednici kroz niz aktivnosti koje se odnose na poboljšanje vidljivosti i promocije na lokalnom tržištu, promociji putem društvenih mreža i ostalih IT platformi na lokalnom nivou, podrška u obavljanju administrativnih i finansijskih poslova i obuka za obavljanje stručnih poslova iz oblasti poslovanja firme koja pruža obuku za sticanje znanja i vještina.
 • Podrška lokalnom mikro preduzeću u postizanju odgovornijeg pristupa ka uključivanju ranjivih kategorija stanovništva;
 • Zagovaranje na lokalnom nivou kroz saradnju sa lokalnim partnerima u cilju postizanja održivih rezultata od značaja za zajednicu;
 • Ostali poslovi u skladu sa zahtjevima UNDP.

SPECIFIČNI STRUČNI POSLOVI:

 • Obuka za rad u trgovinskim objektima i ugostiteljstvu, naplata fiskalnih računa i rad na fiskalnoj kasi

MJESTO I TRAJANJE ANGAŽMANA

Mikro firma u Beranama.

Trajanje angažmana je 6 mjeseci, na puno radno vrijeme koje će biti definisano naknadno sa odabranim kandidatima.

Radno vrijeme: Puno radno vreme: 5 dana nedeljno

FINANSIJSKA PODRŠKA

Troškove učešća mladih u programu osposobljavanja pokriva UNDP ReLOaD2 Program, te odabrani poslodavci neće imati nikakvih finansijskih obaveza prema mladim učesnicima Programa. Uplate će se vršiti direktno prema angažovanoj mladoj osobi putem bankovnog transfera, na mjesečnoj osnovi.

Mladi će imati pravo na:

 • mjesečna nadoknadu u iznosu od 552EUR,
 • pokriveno zdravstveno osiguranje za sve vrijeme trajanja ugovora;
 • pravo na plaćeno odsustvo,
 • pravo na sertifikovano bolovanje,
 • mogućnost pohađanja dodatnih obuka.

ROK I POSTUPAK PRIJAVE

Rok za prijavu: petak, 29. 12. 2023, na email reloadgrants.me@undp.org

Prijave dostavljene poštom ili na arhivi Opštine se neće razmatrati.

Prijavni obrazac možete pronaći na sljedećem linku.

Pitanja možete dostavljati na adresu reloadgrants.me@undp.org do četvrtka, 28. oktobra 2023.

Info dan na kom će biti prezentovani uslovi učešća i kriterijumi selekcije, biće održan 22. decembra 2023. godine sa početkom u 10 sati, putem Zoom platforme https://undp.zoom.us/j/87969423141 .

PROGRAM OBUKE KOD POSLODAVCA SE IZVODI PREMA SLJEDEĆIM KORACIMA:

Potencijalni mladi kandidati se putem ovog poziva prijavljuju i kanndiduju za učešće u Programu i time izražavaju interes za program Obuka kod poslodavca.

Koraci u procesu su slijedeći:

Prvi korak: Opština Berane objavljuje poziv za podnošenje prijava za zainteresovane mlade iz Berana za učešće u programu .

Drugi korak:

UNDP ReLOaD2 će obaviti selekciju pristiglih prijava mladih sa završenom srednjom ili visokom školom. Konačnu odluku o odabranim osobama za učešće u Programu, po opštinama, odobrava Partnerski odbor ReLOaD2 programa u Crnoj Gori.

Treći korak:

Preduzećima koja su odabrana za učešće u programu, shodno predloženim uslovima i programu,  biće dostavljeni podaci o kandidatima/kinjama prema profilu njihovog obrazovanja ili motivima za učešće u Programu. Nakon potvrde preduzeća, definišu se uslovi učešća u programu između obje strane – preduzeća i UNDP, nakon čega UNDP potpisuje ugovor o sa svakom odabranom mladom osobom korištenjem svojih internih ugovornih mehanizama.

O PROGRAMU

Ovaj PROGRAM ZA OBUKU KOD POSLODAVCA se sprovodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa četrnaest lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Cilj ReLOaDa je osnaživanje civilnog društva i mladih za aktivno učešće u donošenju odluka i stimulisanje odgovarajućeg pravnog i finansijskog okruženja za NVO.

Počevši od 2022. godine, fokus projekta je na aktivnostima vezanim za mlade kako bi se bolje pripremili za lokalno tržište rada.

Istraživanje potreba mladih i procjena lokalnih omladinskih politika u 15 crnogorskih opština u Crnoj Gori, koje je pripremio UNDP, pokazuje da nezaposlenost mladih predstavlja gorući društveni problem u svim opštinama. Kao prisutni razlozi nezadovoljstva u većini anketiranih mladih u 15 opština izdvajaju se u značajnoj mjeri i nedostatak mogućnosti za razvoj sopstvenog biznisa, kvalitet formalnog obrazovanja koje se nudi, ali i nedostatak neformalnog obrazovanja.

Stoga je ReLOaD2 program u Crnoj Gori odlučio da pruži mogućnost mladim osobama da pohađaju program stažiranja mladih kod poslodavcakod lokalnih poslodavaca, kako bi stekli znanja i vještine za nastavak obavljanja posla u toj branši ili eventualno započinjanje sopstvenog biznisa za koji, po sprovedenom Istraživanju, nemaju dovoljno hrabrosti ni stručnosti.

Time bi se mladi podstakli da ostanu u svojoj zajednici[1] i rade poslove koji su deficitarni na lokalnom tržištu rada.


[1] “33.4% mladih iz ovih 15 opština obuhvaćenih Istraživanjem, želi da napusti Crnu Goru” Navodi se u Istraživanje potreba mladih i procjena lokalnih omladinskih politika u 15 crnogorskih opština u Crnoj Gori


ReLOaD konkurs za klaster Zajedno za sjever (ponovljeni konkurs 2023) – Finalna bodovna lista (19.12.2023)

U nastavku teksta možete naći link sa finalnom bodovnom listom za drugi ponovljeni konkurs 2023 ReLOaD 2 za klaster „Zajedno za sjever“ koji čine Opština Berane i Opština Andrijevica. link

______________________________________________________________________________________________________________

OPŠTINE ANDRIJEVICA I BERANE U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJU:

PONOVLJENI KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2) (18.09.2023.)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana – Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu[1] i Srbiji, do kraja 2024. godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje su obuhvaćene programom.

Osnovna namjera programa je da se održi transparentan, razvojno orijentisan i projektni pristup finansiranju NVO iz budžeta JLS koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa strategijama razvoja.

Za učešće u ReLOaD2 programu odabrani su sljedeći klasteri lokalnih samouprava:

1. Tara – opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja,

2. Coastal Mates – opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat,

3. Zajedno za sjever – opštine Andrijevica i Berane,

4. Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine,

5. Središnji region – Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, Opština u okviru Glavnog grada Podgorica – Golubovci i Opština Danilovgrad.

Opštine Andrijevica i Berane i program ReLOaD2 pozivaju nevladine organizacije sa teritorija ovih opština da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opština Andrijevica i Berane iz sljedećih prioritetnih oblasti:

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Edukacija, zagovaranje i kampanje usmjerene na razvoj svijesti o važnosti zaštite životne sredine
 • Organizovanje konkretnih akcija u zajednici za unapređenje životne sredine           

SOCIJALNA INKLUZIJA I ZAŠTITA

 • Unapređenje kvaliteta života kod mladih, djece, žena, muškaraca, osoba sa invaliditetom, starih i RE populacije
 • Promocija zdravih stilova života

EKONOMSKI RAZVOJ

 • Unaprijediti poljoprivrednu i turističku ponudu
 • Valorizacija kulturnog potencijala

ZAPOŠLJAVANJE I PREDUZETNIŠTVO

 • Promocija preduzetništva
 • Unapređenje znanja i kompetencija nezaposlenih (s akcentom na teže zapošljive kategorije).kval

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7,000 EUR do 15,000 EUR (za dio Konkursa za NVO), odnosno od 2.000 EUR do 5.000 EUR (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima) po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva. Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD2 programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a.

S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja programa ReLOaD2 biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 programa je 60.000 EUR.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od 5 do 7 mjeseci.

Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od decembra 2023. do juna 2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane nevladine organizacije (udruženja ili fondacije) sa sjedištem na teritoriji Crne Gore. Ukoliko nevladina organizacija van teritorije klastera Zajedno za sjever, želi realizovati projektne aktivnosti na teritoriji opštine Klastera (Andrijevici i/ili Beranama), mora sklopiti partnerstvo sa nevladinom organizacijom registrovanom na teritoriji opštine u kojoj se želi realizovati projekat.

ZA DIO KONKURSA ZA TEK OSNOVANE NVO I NVO KOJE SE BAVE PITANJIMA MLADIH: Tek osnovane NVO I NVO koje se bave pitanjima mladih registrovane na teriroriji opština Berane i Andrijevica mogu biti razmatrane za dodjelu sredstva. NVO registrovane van teritorije ovih opština, neće biti razmatrane.

Projektni prijedlozi nevladinih organizacija kojima su odobrena sredstva u okviru ReLOaD2 Konkursa objavljenog u 2023. godini, ne mogu biti odobrena za finansiranje.

Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici opština Berane https://berane.me/reload/    i Andrijevica https://opstinaandrijevica.me/ .

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Klaster Zajedno za sjever se može preuzeti od 18. septembra – 13. oktobra 2023. godine slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org i sa web stranice Berane i Andrijevica ili lično preuzimanjem na arhivi Sekretarijata za privredu, razvoj i investicije Opštine Berane (kancelarija broj 25), ul. IV Crnogorske broj 1 u Beranama, ili arhivi Građanskog biroa Opštine Andrijevica, Branka Deletića bb u Andrijevici.

U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata u vezi sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd, u opštinama Andrijevica i Berane će biti organizovani „Info dani“ u skladu sa sljedećim rasporedom:

 • 21. septembra 2023. godine, u periodu od 10:00 do 11.00 sati, u maloj sali Opštine Berane (IV crnogorske br 1) u Beranama,
 • 21. septembra 2023. godine, u periodu od 12.00 do 13.00 sati, u maloj sali Opštine Andrijevica (Branka Deletića) 64  u Andrijevici.

Na Info danima će svi potencijalni aplikanti i predstavnici organizacija, dobiti sve informaciije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnim ReLOaD Konkursima, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 13. oktobra 2023. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana prijema pitanja.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set od po jednog (1) primjerka obavezne dokumentacije i jednog (1) primjerka dodatne dokumentacije u štampanom obliku i jednog (1) elektronskog primjerka (CD ili USB) cjelokupne dokumentacije  se dostavlja u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7 do 15 sati na sljedeću adresu:

                              Opština Berane                                                           Opština Andrijevica

                               Građanski biro                                                               Građanski biro

      (za Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije)                 (za Službu predsjednika)

                           IV crnogorske br. 1                                                      Branka Deletića bb

                                84 300  Berane                                                        84 320  Andrijevica

Na koverti se stavlja naznaka Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama – za ReLOaD2 projekat” i „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa aplikanta i puni naziv projekta kojim konkuriše.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rok za predaju aplikacija je 17. oktobar 2023. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. 

Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org, i web-stranicama Berane https://berane.me/reload/ i Andrijevica https://opstinaandrijevica.me/ . Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru nakon potpisivanja ugovora.

DOKUMENTACIJU ZA KONKURS ZA NVO MOŽETE PREUZETI OVDJE

DOKUMENTACIJU ZA KONKURS ZA TEK OSNOVANE NVO I NVO KOJE SE BAVE PITANJIMA MLADIH MOŽETE PREUZETI OVDJE


[1]Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.


Стартује шест креативних пројеката (12.07.2023.)

Уговори у укупној вриједности од 92,000 еура за шест пројеката невладиних организација из Берана и Андријевице потписани су данас, чиме почињу њихове активности у оквиру ReLOaD2 иницијативе.

ReLOaD2, наставак регионалног пројекта који је већ донио корист за више од 5000 грађана широм Црне Горе, ради на омогућавању боље сарадње локалних самоуправа и невладиних организација, успостављању конкретних партнерстава и примјени пројектно оријентисаног приступа додјели средстава НВО. Подсјетимо, у општинама Беране и Андријевица се у оквиру ReLOaD2 пројекта већ спроводи шест пројеката у вриједности од 78,000 еура.

Након другог јавног позива комисија је одабрала најбоље идеје у складу с циљевима локалног развоја.

Прилаз ријеци Лим у андријевичком селу Улотина годинама је онемогућен због зараслог шибља и велике количине смећа у оближњем потоку, због чега НВО Натура Нордика организује акције чишћења и уређивања и постављање монтажног платоа на ријечној обали.

Удружење дрвопрерађивача Беране побољшава информисаност о дрвопрерађивачким потенцијалима и важности тог сектора у очувању животне средине.

НВО Сјеверна земља унапређује мрежу туристичких актера у локалној заједници и пружа едукацију локалних туристичких агенција, као и пружаоца туристичких услуга. Сви они ће у сарадњи с пројектним тимом радити на осмишљавању нових туристичких услуга и рута и интензивно медијски промовисати локације.

Пројекат Центра еколошких иницијатива ће кроз обуке за младе у пољопривреди, набавку опреме, промоцију самозапошљавања у пољопривреди, менторску подршку и награђивање најбољих агробизнис идеја дати допринос унапређењу запошљивости омладине у сектору пољоропривреде.

Сврха пројекта “Унапређење социјалне инклузије” Црногорске искре јесте увођење нове услуге социјалне и дјечије заштите „Породични сарадник” у општинама Беране и Андријевица.

Удружење пензионера Андријевица новим пројектом настоји осигурати занимљиве садржаје за квалитетно проведено слободно вријеме старијих лица, унаприједити инфраструктурне капацитете Удружења пензионера и пружити едукативне сесије за своје чланове и чланице.

У име општине Беране, потписивању су присуствовали, В.Д. Секретарка секретаријата за привреду развој и инвестиције, Маја Ђуришић, као и чланови пројектног тима, Предраг Шћекић, Данка Голубовић и Радосава Барјактаровић,а у име општине Андријевица, Милош Чукић, Менаџер Општине Андријевица, исто члан пројектног тима.

Након свечаног потписивања уговора, ReLOaD2 тим одржао је радионицу о спровођењу пројеката који ће током наредних шест до десет мјесеци донијети конкретне бенефите за локалне заједнице.

Остале кластере ReLOaD2 програма чине:

Заједно Никшић и Плужине

Тара – Колашин, Мојковац и Пљевља

Средишњи  регион – Главни град Подгорица, Пријестоница Цетиње, општине Зета и Даниловград

Coastal Mates – општине Будва, Котор и Херцег Нови


Rezultati evaluacije projektnih prijedloga nevladinih organizacija (NVO) prijavljenih na drugom ReLOaD Konkursu u klasteru „Zajedno za sjever“ koji je bio otvoren od  18. aprila 2023. do 26. maja 2023.


КЛАСТЕР ЗАЈЕДНО ЗА СЈЕВЕР – ОПШТИНА АНДРИЈЕВИЦА И ОПШТИНА БЕРАНЕ

ДРУГИ КОНКУРС ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (РЕЛОАД2)

Листа пројеката којима недостаје документација и који су дисквалификовани из даљег процеса оцјењивања

______________________________________________________________________________________________________________________________

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОПШТИНЕ БЕРАНЕ И АНДРИЈЕВИЦА У ПАРТНЕРСТВУ СА ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РАСПИСУЈУ:

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА/ИЦЕ, ПРЕДСТАВНИКА/ЦЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОМИСИЈУ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 2023. ГОДИНИ  У СКЛОПУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (РеЛОаД2) (11.05.2023.)

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА ОВОМ ЛИНКУ.


OPŠTINE ANDRIJEVICA I BERANE U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJU:

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2) (18.04.2023.)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana – Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu[1] i Srbiji, do kraja 2024. godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

Osnovna namjera programa je da se održi transparentan, razvojno orijentisan i projektni pristup finansiranju NVO iz budžeta JLS koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa strategijama razvoja.

Za učešće u ReLOaD2 programu odabrani su sljedeći klasteri lokalnih samouprava:

1. Tara – opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja,

2. Coastal Mates – opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat,

3. Zajedno za sjever – opštine Andrijevica i Berane,

4. Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine,

5. Središnji region – Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, Opština u okviru Glavnog grada Podgorica – Golubovci i Opština Danilovgrad.

Opštine Andrijevica i Berane i program ReLOaD2 pozivaju nevladine organizacije sa teritorija ovih opština da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opština Andrijevica i Berane iz sljedećih prioritetnih oblasti:

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Edukacija, zagovaranje i kampanje usmjerene na razvoj svijesti o važnosti zaštite životne sredine
 • Organizovanje konkretnih akcija u zajednici za unapređenje životne sredine

SOCIJALNA INKLUZIJA I ZAŠTITA

 • Unapređenje kvaliteta života kod mladih, djece, žena, muškaraca, osoba sa invaliditetom, starih i RE populacije
 • Promocija zdravih stilova života

EKONOMSKI RAZVOJ

 • Unaprijediti poljoprivrednu i turističku ponudu
 • Valorizacija kulturnog potencijala

ZAPOŠLJAVANJE I PREDUZETNIŠTVO

 • Promocija preduzetništva
 • Unapređenje znanja i kompetencija nezaposlenih (s akcentom na teže zapošljive kategorije).kval

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7,000 EUR do 20,000 EUR (za dio Konkursa za NVO), odnosno od 2.000 EUR do 5.000 EUR (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima) po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva. Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD2 programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a.

S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja programa ReLOaD2 biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 programa je 60.000 EUR.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od

 •  7 do 10 mjeseci (za dio Konkursa za NVO),
 • odnosno  5 do 7 mjeseca (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima).

Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od jula 2023. do aprila 2024. godine, odnosno od jula 2023. do januara 2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane nevladine organizacije (udruženja ili fondacije) sa sjedištem na teritoriji Crne Gore. Ukoliko nevladina organizacija van teritorije klastera Zajedno za sjever, želi realizovati projektne aktivnosti na teritoriji opštine Klastera (Andrijevici i/ili Beranama), mora sklopiti partnerstvo sa nevladinom organizacijom registrovanom na teritoriji opštine u kojoj se želi realizovati projekat.

Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici opština Berane https://berane.me/reload/    i Andrijevica https://opstinaandrijevica.me/ .

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Klaster Zajedno za sjever se može preuzeti od 18. aprila – 23. maja 2023. godine slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org i sa web stranice Berane i Andrijevicaili lično preuzimanjem na arhivi Sekretarijata za privredu, razvoj i investicije Opštine Berane (kancelarija broj 25), ul. IV Crnogorske broj 1 u Beranama, ili arhivi Građanskog biroa Opštine Andrijevica, Branka Deletića bb u Andrijevici.

U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata u vezi sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd, u opštinama Andrijevica i Berane će biti organizovani „Info dani“ u skladu sa sljedećim rasporedom:

 • 20. aprila 2023. godine, u periodu od 10:00 do 11.00 sati, u maloj sali Opštine Andrijevica (Branka Deletića) 64  u Andrijevici,
 • 20. aprila 2023. godine, u periodu od 12.00 do 13.00 sati, u maloj sali Opštine Berane (IV crnogorske br 1) u Beranama.

Na Info danima će svi potencijalni aplikanti i predstavnici organizacija, dobiti sve informaciije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnim ReLOaD Konkursima, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.

Za vrijeme trajanja Konkursa, zainteresovanim NVO predstavnicima/cama će biti organizovana obuka i omogućena i mentorska/savjetodavna podrška ReLOaD konsultanta u pripremi i finalizaciji projektnih prijedloga i pripadajućih obrazaca. Podrška će biti dostupna samo prijavljenim NVO predstavnicima/cama, koji su se obratili za podršku ReLOaD projektnom timu za vrijeme trajanja ovog Konkursa putem mejl adrese: reloadgrants.me@undp.org.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese: reloadgrants.me@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 23. maja 2023. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana prijema pitanja.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set od po jednog (1) primjerka obavezne dokumentacije i jednog (1) primjerka dodatne dokumentacije u štampanom obliku i jednog (1) elektronskog primjerka (CD ili USB) cjelokupne dokumentacije  se dostavlja u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7 do 15 sati na sljedeću adresu:

                              Opština Berane                                                           Opština Andrijevica

                               Građanski biro                                                               Građanski biro

      (za Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije)                              (za Službu predsjednika)

                           IV crnogorske br. 1                                                      Branka Deletića bb

                                84 300  Berane                                                        84 320  Andrijevica

Na koverti se stavlja naznaka Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama – za ReLOaD2 projekat” i „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa aplikanta i puni naziv projekta kojim konkuriše.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rok za predaju aplikacija je 26. maj 2023. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. 

Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org, i web-stranicama Berane https://berane.me/reload/ i Andrijevica https://opstinaandrijevica.me/ . Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru nakon potpisivanja ugovora.

DOKUMENTACIJU ZA KONKURS ZA NVO MOŽETE PREUZETI OVDJE

DOKUMENTACIJU ZA KONKURS ZA TEK OSNOVANE NVO I NVO KOJE SE BAVE PITANJIMA MLADIH MOŽETE PREUZETI OVDJE

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I NAJČEŠĆE GREŠKE PRI APLICIRANJU možete preuzeti OVDJE

POZIV ZA OBUKE ZA NVO možete preuzeti OVDJE

[1]Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.


Projekti odobreni u okviru prvog Konkursa nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u okviru ReLOaD2 programa u Klasteru Zajedno za sjever (opštine Berane i Andrijevica) se polako privode kraju. Kao rezultat implementacije projektinih aktivnosti u okviru projekta „Udružimo se radi očuvanja životne sredine – UDARNo“, koji sprovodi NU „Centar ekoloških inicijativa”, razvijen je Akcioni plan zaštite životne sredine za Opštinu Berane  za period 2023-2025. godine.

 Dokument može služiti kao polazna osnova za projektne predloge i isti možete preuzeti ovdje


SEKTORSKA ANALIZA za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa (15.03.2023.god.)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u šest zemalja i teritorija regiona. Opšti cilj ovog programa je jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU na Zapadnom Balkanu i to osnaživanjem nevladinog sektora i mladih kroz aktivno učešće u donošenju odluka i stimulisanjem pravnog i finansijskog okruženja za NVO. Kroz ReLOaD2 će biti unaprijeđene prakse transparentnog finansiranja NVO zasnovanog na konkretnim razvojnim projektima koji su fokusirani na građane i njihove potrebe.

Aktivnosti programa realizuju se u pet odabranih klastera opština u Crnoj Gori, a krajnji cilj je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava odabranih za učešće u ReLOaD2. Jedan od odabranih klastera je i klaster „Zajedno za sjever“ koji čine opštine Berane i Andrijevica.

U narednom periodu bice raspisan drugi Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u okviru ReLOad2 programa u Beranama i Andrijevici . Povodom toga organizovane su konsultacije kojima su se odazvale NVO iz ciljnih opstina.

Ovim putem stavljamo na uvid dokument Sektorska analiza sa predlozenim prioritetnim oblastima i strateškim ciljevima čijem ostvarenju će doprinijeti ReLOaD2 konkurs za projekte nevladinih organizacija u 2023.godini.

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa, uz učešće i konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz budžeta ReLOaD2 u 2023. godini, u skladu sa LOD Metodologijom i nacionalnim Zakonom o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17).

Pozivamo nevladine organizacije sa teritorije opstina Berane i Andrijevica da pogledaju dokument i daju komentare koje ce poslati putem maila do 21. marta  2023. do 14 h na email adrese konakt osoba:

Za Berane: Durisic Maja – privreda.investicije@berane.co.me 

Za Andrijevicu: Cukic Milos – menagerandrijevica@gmail.com


ПОЗИВ ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА РАДИОНИЦИ „УТВРЂИВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ПРИОРИТЕТА ДРУГОГ RELOAD2 КОНКУРСА“(22.02.2023.год.)

Општина Андријевица, Општина Беране и пројекат ReLOaD2  позивају заинтересоване невладине организације са територија ове двије општине на радионицу под називом „Утврђивање приједлога приоритета другог ReLOaD2  конкурса“, која ће се одржати у петак, 3. марта 2023. године, са почетком у 11.00 сати. Радионица ће се организовати у згради Општине Андријевица (скупштинска сала број 8), у Андријевици.

Радионица се организује у циљу планирања приоритета другог Конкурса Регионалног прогама локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2) који ће бити објављен у оквиру кластера „Заједно за сјевер“ за невладине организације са територија општина Андријевица и Беране. Током радионице, представници локалних самоуправа и заинтересованих невладиних организација ће, уз подршку представника УНДП, идентификовати стратешке приоритете развоја локалних самоуправа Андријевица и Беране и током заједничког рада и анализе дефинисати 3-5 приоритетних области и подобласти које је могуће подржати у оквиру ReLOaD2  програма, а које ће постати дио приједлога приоритета Конкурса. Овако дефинисани приједлог приоритета Конкурса ће бити достављен на додатне консултације свим невладиним организацијама и осталим заинтересованим странама са територија општина, прије финализације и објаве Конкурса.

За учешће на радионици се могу пријавити све заинтересоване невладине организације са територија општина Андријевица и Беране достављањем емаила са исказаним интересовањем за учешће и контакт детаљима кандидованог представника или представнице – име, презиме, НВО, е-маил адреса и контакт телефон.

У случају да пристигне већи број пријава представника НВО за учешће, а сходно расположивим капацитетима просторије у којој се радионица одржава, представници општина и УНДП ће изабрати учеснике на основу критеријума активности и видљивости НВО у заједници и постигнућима у области у којој НВО дјелује, као и претходног искуства и укључивања НВО у процесе одлучивања и креирања политика. Такође, представници НВО који не буду пријавили своје учешће до доље наведеног датума неће моћи да присуствују због ограниченог капацитета простора.

Молимо Вас да своју заинтересованост за учешће на радионици  потврдите најкасније до сриједе, 1. марта 2023. године до 16:00, на е-маил адресу tamara.cirgic@undp.org

У случају да је потребно организовати превоз до Андријевице, молим Вас да нас обавијестите приликом пријављивања за радионицу. Напомињемо да нећемо бити у могућности да обезбједимо превоз за пријављене учеснике након 1. марта.

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2) званично је почео са реализацијом 1. јануара 2021. године, као наставак претходне фазе ReLOaD2 програма која је успјешно завршена у децембру 2020. године. Програм ће бити реализован у шест земаља и територија Западног Балкана током наредне четири године. ReLOaD2  финансира Европска унија из средстава Multi-Country Civil Society Facility, уз кофинансирање УНДП-а и локалних самоуправа које ће бити обухваћене програмом.


Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog/e člana/ice  za učešće u ReLOaD Partnerskom odboru u Crnoj Gori, možeti preuzeti na linku .

https://www.undp.org/cnr/montenegro/news/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-clana/ice-partnerskog-odbora-reload2-programa-u-crnoj-gori

______________________________________________________________________________________________________________________________

Potpisani Ugovori sa još dvije nevladine organizacije iz Berana u okviru ReLOaD 2 programa. Više informacija na linku. (14.11.2022.god.)


ReLOaD konkurs za klaster Zajedno za sjever (ponovljeni konkurs 2022) – Finalna bodovna lista (09.11.2022)

U nastavku teksta možete naći link sa finalnom bodovnom listom za ponovljeni konkurs 2022 ReLOaD 2 za klaster „Zajedno za sjever“ koji čine Opština Berane i Opština Andrijevica. (link)


Administrativna provjera dokumentacije-ponovljeni konkurs za NVO RELOAD 2-klaster zajedno za sjever (11.10.2022.god.)

U prilogu je informacija

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Предсједник Општине Беране Вуко Тодоровић присуствовао је РеЛОаД конференцији За боље заједнице – сарадња локалних самоуправа и невладиних организација, која је окупила представнике општина које учествују у РеЛОаД програму у Црној Гори. Више информација ОВДЈЕ (27.09.2022)


PONOVLJENI KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATAU SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2) (05.09.2022)

OPŠTINE BERANE I ANDRIJEVICA U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJU:

PONOVLJENI KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana – Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu[1] i Srbiji, do kraja 2024. godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

Osnovna namjera programa je da se održi transparentan, razvojno orijentisan i projektni pristup finansiranju NVO iz budžeta JLS koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa strategijama razvoja.

Za učešće u ReLOaD2 programu odabrani su sljedeći klasteri lokalnih samouprava:

1. Tara – opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja,

2. Coastal Mates – opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat,

3. Zajedno za sjever – opštine Andrijevica i Berane,

4. Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine,

5. Središnji region – Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, Opština u okviru Glavnog grada Podgorica – Golubovci i Opština Danilovgrad.

Opštine Berane i Andrijevica i program ReLOaD2 pozivaju nevladine organizacije sa teritorije Crne Gore (za dio konkursa za NVO) odnosno sa teritorije ovih opština (za dio ponovljenog Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih) da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opština Berane i Andrijevica iz sljedećih prioritetnih oblasti:

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Edukacija, zagovaranje i kampanje usmjerene na razvoj svijesti o važnosti zaštite životne sredine
 • Organizovanje konkretnih akcija u zajednici za unapređenje životne sredine

PROMOCIJA ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA

 • Unapređenje kvaliteta života kod mladih, žena, muškaraca, osoba sa invaliditetom, starih i RE populacije
 • Promocija i podrška razvoju sporta u zajednici

EKONOMSKI RAZVOJ

 • Unaprijediti poljoprivrednu, drvoprerađivačku i turističku ponudu
 • Valorizacija kulturnog potencijala

ZAPOŠLJAVANJE I PREDUZETNIŠTVO

 • Promocija preduzetništva među mladima
 • Unapređenje znanja i kompetencija nezaposlenih (s akcentom na teže zapošljive kategorije)

Povećati  kvalitet informisanosti i mobilnosti mladih kroz društveno korisno provedeno slobod

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7.000 EUR do 20.000 EUR (za dio Konkursa za NVO), odnosno od 2.000 EUR do 5.000 EUR (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih) po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva.

Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD2 programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a.

S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja programa ReLOaD2 biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 programa je 60.000 EUR.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od

 •  8 do 10 mjeseci (za dio Konkursa za NVO),
 • odnosno  5 do 8 mjeseca (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih).

Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od novembra 2022. do  avgusta 2023. godine (za dio Konkursa za NVO), odnosno od novembra 2022. do juna 2023. godine (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih).

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane nevladine organizacije (udruženja ili fondacije) sa sjedištem na teritoriji Crne Gore.

ZA DIO KONKURSA ZA NVO: Ukoliko nevladina organizacija, registrovana van teritorije opštine Klastera Zajedno za sjever (Berane i Andrijevica) u kojoj se sprovode aktivnosti, podnosi projektnu prijavu, može sklopiti partnerstvo sa nevladinom organizacijom iz Berana ili Andrijevice, u skladu sa uslovima iz ovih Smjernica (5. Partnerstva i podobnost partnera). Ukoliko organizacija registrovana u Andrijevici ili Beranama sprovodi projekat na teritoriji druge opštine Klastera (Berane ili Andrijevica), može da ima partnersku nevladinu organizaciju iz opštine u kojoj se sprovode aktivnosti.

ZA DIO KONKURSA ZA TEK OSNOVANE NVO I NVO KOJE SE BAVE PITANJIMA MLADIH: Tek osnovane NVO I NVO koje se bave pitanjima mladih registrovane na teriroriji opština Berane i Andrijevica mogu biti razmatrane za dodjelu sredstva. NVO registrovane van teritorije ovih opština, neće biti razmatrane.

Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru ponovljenog Konkursa.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici opština Berane https://berane.me/reload/ i Andrijevica https://opstinaandrijevica.me/

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Klaster Zajedno za sjever se može preuzeti od 5 – 30. septembra 2022. godine slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org i sa web stranice opština Berane i Andrijevica ili lično preuzimanjem u prostorijama Sekretarijata za investicije i projekte Opštine Berane (kancelarija broj 25), ul. IV Crnogorske broj 1 u Beranama, ili arhivi Građanskog biroa Opštine Andrijevica, Branka Deletića bb u Andrijevici.

U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata u vezi sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd, u opštinama Berane i Andrijevica će biti organizovani „Info dani“ u skladu sa sljedećim rasporedom:

 • 8. septembar 2022. godine, u periodu od 11:00 do 12.00 sati, u maloj sali Opštine Andrijevica (Branka Deletića) 64  u Andrijevici,
 • 8. septembra 2022. godine, u periodu od 13.00 do 14.00 sati, u velikoj sali Opštine Berane (IV crnogorske br 1) u Beranama.

Na Info danima će svi potencijalni aplikanti i predstavnici organizacija, dobiti sve informaciije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnim ReLOaD Konkursima, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 30. septembra 2022. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana prijema pitanja.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set od po jednog (1) primjerka obavezne dokumentacije i jednog (1) primjerka dodatne dokumentacije u štampanom obliku i jednog (1) elektronskog primjerka (CD ili USB) cjelokupne dokumentacije  se dostavlja u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7 do 15 sati na sljedeću adresu:

                                Opština Berane                                                           Opština Andrijevica

                               Građanski biro                                                               Građanski biro

      (za Sekretarijat za investicije i projekte)                              (za Službu predsjednika)

                           IV crnogorske br. 1                                                      Branka Deletića bb

                                84 300  Berane                                                        84 320  Andrijevica

Na koverti se stavlja naznaka  Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama – za ReLOaD projekat” i „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa aplikanta i puni naziv projekta kojim konkuriše.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rok za predaju aplikacija je 4. oktobar 2022. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. 

Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org, i web-stranicama opština Berane https://berane.me/reload/  i Andrijevica https://opstinaandrijevica.me/.

Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru nakon potpisivanja ugovora.

DOKUMENTACIJU ZA KONKURS ZA NVO MOŽETE PREUZETI OVDJE

DOKUMENTACIJU ZA KONKURS ZA TEK OSNOVANE NVO I NVO KOJE SE BAVE PITANJIMA MLADIH MOŽETE PREUZETI OVDJE

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM APLICIRANJA MOŽETE PREUZETI OVDJE


[1]Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.


RELOAD2 PROGRAM: POTPISANI SPORAZUMI SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA IZ BERANA I ANDRIJEVICE (31.05.2022.)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u šest zemalja i teritorija regiona. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje su obuhvaćene programom.

U okviru prvog Konkursa nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u okviru ReLOaD2 programa u Klasteru Zajedno za sjever (opštine Berane i Andrijevica) proces selekcije su prošle četiri organizacije sa teritorije ove dvije opštine.

Komisija za evaluaciju prijedloga projekata u okviru Konkursa, a koju su sačinjavali predstavnici/ce opština Berane i Andrijevica, ReLOaD2 programa i nevladinih organizacija, završila je evaluaciju prispjelih projektnih prijedloga  i danas su u velikoj Sali Opštine Berane potpisani Sporazumi sa nevladinim organizacijama , a vezano za  finansiranje po predmetnom Konkursu.

Nakon potpisivanja ugovora, ReLOaD projektni tim je održao prezentaciju Smjernica za implementaciju projekata kao i Uputstva za informisanje, komunikaciju i vidljivost projekata koji se moraju primjenjivati u realizaciji odobrenih projekata.

Odobreni projekti su objavljeni u dokumentu „Rezultati evaluacije“ na sajtovima Opština Berane i Andrijevica i to su:

–  NVO Centar ekoloških inicijativa – „Udružimo se radi očuvanja životne sredine“ – 19.982,00€

–  Udružena seoska domaćinstva – „Turizam na selu za jačanje lokalne zajednice“ – 5.000,00€

–  NVO Sjeverna zemlja – „Selektuj, jer ti to možeš“ – 10.984,00€

– Udruženje penzionera – „Veterani“ – 19.624,00€

Potpisivanju Ugovora prisistvovali su, ispred UNDP-a Dženana Šćekić, Tamara Čirgić i Zerina Ćatović, projekt menadžeri na projektu Maja Pešić ( Opština Berane) i Miloš Čukić ( Opština Andrijevica) i pomoćnik sekretara za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO Predrag Šćekić.


ReLOaD konkurs za klaster Zajedno za sjever (prvi konkurs) – Finalna bodovna lista (19.05.2022.)

U nastavku teksta možete naći link sa finalnom bodovnom listom za prvi konkurs ReLOaD 2 za klaster Zajedno za sjever koji čine Opština Berane i Opština Andrijevica.


Administrativna provjera dokumentacije  – Konkurs za NVO RELOAD 2 – Klaster Zajedno za sjever (30.03.2022.)

(u prilogu je TABELA – NEDOSTAJUĆA DOKUMENTACIJA I DISKVALIFIKOVANI PROJEKTI Zajedno za sjever)


Održana ReLOaD obuka za NVO iz opština Berane i Andrijevica: Kako pripremiti i voditi projekte (10.03.2022.)

U Beranama je od 28. februara do 1. marta 2022. održana obuka “Upravljanje projektnim ciklusom” u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2).

Opštine Berane i Andrijevica  i ReLOaD2 program su protekle nedjelje otvorile Konkurs nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga, a obuka je bila prilika da se NVO što bolje pripreme za projekte kojima bi aplicirali na ReLOaD2 Konkurs.

Na dvodnevnoj obuci je zainteresovanim predstavnicima nevladinih organizacija približen projektni proces EU i pisanje prijedloga projekata u skladu sa Metodologijom za transparentnu dodjelu sredstava NVO. Uz pomoć trenera, NVO su unaprijedile njihove pojedinačne projektne ideje.

Osim obuke, ReLOaD program predviđa i mentorsku podršku potencijalnim aplikantima, što  podrazumijeva da će nevladine organizacije imati stručne konsultante dok pripremaju aplikaciju za Konkurs.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga za organizacije iz opština Berane i Andrijevica  je  23. mart 2022 do 15 h.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) ima za cilj jačanje participativnih demokratija u regionu, i to osnaživanjem nevladinog sektora, i stimulisanjem pravnog i finansijskog okruženja za civilni sektor.

Program finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility uz sufinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom. U drugoj fazi ReLOaD programa koji traje do 2024, partnerske opštine u Crnoj Gori podijeljene su u pet klastera. Jedan od klastera je

Zajedno za sjever koji čine opštine Andrijevica i Berane. Više informacija o ReLOaD Konkursu u vašoj opštini pronaći ćete na linku.


KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2) (21.02.2022)

OPŠTINE BERANE I ANDRIJEVICA U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJU:

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana – Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu[1] i Srbiji, do kraja 2024. godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

Osnovna namjera programa je da se održi transparentan, razvojno orijentisan i projektni pristup finansiranju NVO iz budžeta JLS koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa strategijama razvoja.

Za učešće u ReLOaD2 programu odabrani su sljedeći klasteri lokalnih samouprava:

1. Tara – opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja,

2. Coastal Mates – opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat,

3. Zajedno za sjever – opštine Andrijevica i Berane,

4. Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine,

5. Središnji region – Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, Opština u okviru Glavnog grada Podgorica – Golubovci i Opština Danilovgrad.

Opštine Berane i Andrijevica i program ReLOaD2 pozivaju nevladine organizacije sa teritorija ovih opština da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opština Berane i Andrijevica iz sljedećih prioritetnih oblasti:

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Edukacija, zagovaranje i kampanje usmjerene na razvoj svijesti o važnosti zaštite životne sredine
 • Organizovanje konkretnih akcija u zajednici za unapređenje životne sredine

PROMOCIJA ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA

 • Unapređenje kvaliteta života kod mladih, žena, muškaraca, osoba sa invaliditetom, starih i RE populacije
 • Promocija i podrška razvoju sporta u zajednici

EKONOMSKI RAZVOJ

 • Unaprijediti poljoprivrednu, drvoprerađivačku i turističku ponudu
 • Valorizacija kulturnog potencijala

ZAPOŠLJAVANJE I PREDUZETNIŠTVO

 • Promocija preduzetništva među mladima
 • Unapređenje znanja i kompetencija nezaposlenih (s akcentom na teže zapošljive kategorije)

Povećati  kvalitet informisanosti i mobilnosti mladih kroz društveno korisno provedeno slobod

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7.000 EUR do 20.000 EUR (za dio Konkursa za NVO), odnosno od 2.000 EUR do 5.000 EUR (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih) po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva.

Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD2 programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a.

S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja programa ReLOaD2 biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 programa je 60.000 EUR.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od

 •  8 do 10 mjeseci (za dio Konkursa za NVO),
 • odnosno  5 do 8 mjeseca (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih).

Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od aprila 2022. do januara 2023. godine (za dio Konkursa za NVO), odnosno od aprila do novembra 2022.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane nevladine organizacije (udruženja ili fondacije) sa sjedištem na teritoriji opština Berane i Andrijevica. Ukoliko nevladina organizacija sa teritorije jedne opštine klastera Zajedno za sjever, želi realizovati projektne aktivnosti na teritoriji druge opštine klastera, može sklopiti partnerstvo sa nevladinom organizacijom registrovanom na teritoriji opštine u kojoj se želi realizovati projekat.

Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici opština Berane https://berane.me/reload/    i Andrijevica https://opstinaandrijevica.me/

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Klaster Zajedno za sjever se može preuzeti od 22. februara – 20. marta 2022. godine slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org i sa web stranice opština Berane i Andrijevica ili lično preuzimanjem u prostorijama Sekretarijata za investicije i projekte Opštine Berane (kancelarija broj 25), ul. IV Crnogorske broj 1 u Beranama, ili arhivi Građanskog biroa Opštine Andrijevica, Branka Deletića bb u Andrijevici.

U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata u vezi sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd, u opštinama Berane i Andrijevica će biti organizovani „Info dani“ u skladu sa sljedećim rasporedom:

 • 24. februara  2022. godine, u periodu od 10:00 do 11.00 sati, u maloj sali Centra za kulturu, u Andrijevici,
 • 24. februara  2022. godine, u periodu od 12.30 do 13.30 sati, u sali Opštine Berane, u Beranama.

Na Info danima će svi potencijalni aplikanti i predstavnici organizacija, dobiti sve informaciije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnim ReLOaD Konkursima, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.

Za vrijeme trajanja Konkursa, zainteresovanim NVO predstavnicima/cama će biti organizovana obuka i omogućena i mentorska/savjetodavna podrška ReLOaD konsultanta u pripremi i finalizaciji projektnih prijedloga i pripadajućih obrazaca. Podrška će biti dostupna samo prijavljenim NVO predstavnicima/cama, koji su se obratili za podršku ReLOaD projektnom timu za vrijeme trajanja ovog Konkursa putem mejl adrese reloadgrants.me@undp.org.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 20. marta 2022. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana prijema pitanja.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set od po jednog (1) primjerka obavezne dokumentacije i jednog (1) primjerka dodatne dokumentacije u štampanom obliku i jednog (1) elektronskog primjerka (CD ili USB) cjelokupne dokumentacije  se dostavlja u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7 do 15 sati na sljedeću adresu:

                                Opština Berane                                                           Opština Andrijevica

                               Građanski biro                                                               Građanski biro

      (za Sekretarijat za investicije i projekte)                              (za Službu predsjednika)

                           IV crnogorske br. 1                                                       Branka Deletića bb

                                84 300  Berane                                                         84 320  Andrijevica

Na koverti se stavlja naznaka  Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama – za ReLOaD projekat” i „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa aplikanta i puni naziv projekta kojim konkuriše.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rok za predaju aplikacija je 23. mart 2022. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. 

Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org, i web-stranicama opština Berane https://berane.me/reload/  i Andrijevica https://opstinaandrijevica.me/.

Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru nakon potpisivanja ugovora.

DOKUMENTACIJU ZA KONKURS ZA NVO MOŽETE PREUZETI OVDJE

DOKUMENTACIJU ZA KONKURS ZA TEK OSNOVANE NVO I NVO KOJE SE BAVE PITANJIMA MLADIH MOŽETE PREUZETI OVDJE

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM APLICIRANJA MOŽETE PREUZETI OVDJE

POZIV ZA OBUKE ZA NVO MOŽETE PREUZETI OVDJE


[1]Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

________________________________________________________________________________________________________________________

SEKTORSKA ANALIZA (14.01.2022.)

za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u šest zemalja i teritorija regiona. Opšti cilj ovog programa je jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU na Zapadnom Balkanu i to osnaživanjem nevladinog sektora i mladih kroz aktivno učešće u donošenju odluka i stimulisanjem pravnog i finansijskog okruženja za NVO. Kroz ReLOaD2 će biti unaprijeđene prakse transparentnog finansiranja NVO zasnovanog na konkretnim razvojnim projektima koji su fokusirani na građane i njihove potrebe.

Aktivnosti programa realizuju se u pet odabranih klastera opština u Crnoj Gori, a krajnji cilj je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava odabranih za učešće u ReLOaD2. Jedan od odabranih klastera je i klaster „Zajedno za sjever“ koji čine opštine Berane i Andrijevica.

U narednom periodu bice raspisan prvi Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u okviru ReLOad2 programa u Beranama i Andrijevici . Povodom toga organizovane su konsultacije kojima su se odazvale NVO iz ciljnih opstina.

Ovim putem stavljamo na uvid dokument Sektorska analiza sa predlozenim prioritetnim oblastima i strateškim ciljevima čijem ostvarenju će doprinijeti ReLOaD2 konkurs za projekte nevladinih organizacija u 2022.godini.

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa, uz učešće i konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz budžeta ReLOaD2 u 2022. godini, u skladu sa LOD Metodologijom i nacionalnim Zakonom o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17).

Pozivamo nevladine organizacije sa teritorije opstina Berane i Andrijevica da pogledaju dokument i daju komentare koje ce poslati putem maila do 19. januara  2022. do 14 h na email adrese konakt osoba:

Za Berane: Pesic Maja – manager@berane.co.me 

Za Andrijevicu: Cukic Milos – menagerandrijevica@gmail.com


RELOAD 2 – Radionica za predstavnike NVO sektora (20.12.2021.)

Projekat ReLOaD 2 koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Evropska unija (EU) iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine.  Cilj ReLOaDa je jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i nevladinog sektora na području Zapadnog Balkana širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja nevladinih organizacija. Program se realizuje u pet odabranih klastera opština u Crnoj Gori, od kojih jedan čine Opštine Berane i Andrijevica. Pozivno pismo i program rada za NVO sektor sa treritorije ove dvije opštine nalazi se u prilogu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________