Савјет Радио Берана је на сједници одржаној у петак 22.1.2016. разматрао извјештаје независне финансијске ревизије за 2013, 2014. и првих девет мјесеци 2015. године. Независна ревизорска кућа је на сва три извјештаја дала негативно мишљење, односно да финансијски искази не приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима финансијско стање ЛЈЕ Радио Беране. У складу са својим овлашћењима,  Савјет је донио одлуку да извјештаје пружи на увид јавности преко веб сајта оснивача, Општине Беране. Савјет ће у наредном периоду и поступити према препорукама ревизора о измјенама у организацији рада  радија и припреми недостајућих нормативних аката из своје надлежности. Савјет се сагласио да се на основу извјештаја и увида у пословну документацију изврше додатне консултације, како би се утврдило да ли постоје елементи одговорности бившег руководства.

Прилог : Извјештаји о извршеној ревизији финансијских исказа за 2013, 2014 и 1.1-30.9.2015.

Radio Berane Izvještaj 30.09. 2015

Radio Berane Izvještaj kon 2013

Radio Berane Izvještaj kon 2014