ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

 На основу члана 7  Одлуке о стипендирању студената талената

( “ Сл. Лист ЦГ ”, општински прописи,  број 28/08) ,

 Општина Беране   о б ј а в љ у ј е

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЈАВНОГ КОНКУРСА

 ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ

              Oбавјештавамо све студенте са подручја Општине Беране, да је Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране, објавио Јавни конкурс за додјелу стипендија студентима талентима, за школску 2015/2016 годину, дана 04.09.2015. године. Конкурс је објављен преко средстава јавног информисања и отворен је за пријаве 15 дана од дана објављивања.

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране, због великог интересовања студената, као и административих процедура на факултетима, због којих студенти нијесу у могућности да потребну документацију (потврду о упису године студија на основним, односно постдипломским студијама) доставе у прописаном року по већ објављеном конкурсу, обавјештава студенте да исту могу доставити накнадно, у продуженом року од 15 дана од дана истека првобитног конкурса, a најкасније до 04.10.2015. године.

Право учешћа на конкурсу  за додјелу стипендије  могу остварити студенти на основним и постдипломским студијама  који су држављани  Црне Горе ,  имају пребивалиште на територији општине Беране најмање годину дана прије расписивања конкурса , имају просјечну оцјену најмање 9,00  током студија, и који нијесу у радном односу .

Општина Беране  ће  у школској 2015/2016 години, стипендирати 20 студената основних  и  5 студената постдипломских студија.

Кандидат који конкурише за додјелу стипендије, уз пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа :

  • увјерење о држављанству или фотокопија биометријске личне карте ,
  • потврду о упису године студија на основним, односно постдипломским студијама ,
  • потврду о положеним испитима из претходних година ,
  • потврду о оствареној просјечној оцјени током студија ,
  • потврду о пребивалишту .

Конкурс је отворен 15  дана од дана објављивања продужења јавног конкурса, а закључно са 04.10.2015. године.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу : Општина Беране , Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности, Беране, ул. 4. Црногорске бригаде бр.1 са назнаком “  Конкурс за стипендију  ”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати .