CRNA GORA
Skupština opštine Berane
Služba Skupštine
Broj: 02-030-627
Berane, 20. decembar 2019. godine,

Skupštini opštine Berane, shodno članu 85 stav 6 Poslovnika Skupštine dostavljeni su predlozi za dopunu dnevnog reda za IX sjednicu koja je sazvana 23. decembra 2019. godine, i to:

  1. Predlog Programa javnih radova u opštini Berane za 2020. godinu;
    Izvještaj sa Javne rasprave Programa javnih radova u Opštini za 2020. godinu

Izvjestilac: menadžer Opštine

2.Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2019-2022;
Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini za period 2019-2020
-Lokalni plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2019-2022;
Lokalni plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini za period 2019-2020.
Mišljenje za Lokalni plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2019-2020
         Izvjestilac: sekretrka Sekretarijata za opštu upravu i društvene  djelatnosti

3.Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog Akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Opštini Berane za period 2019-2023;
Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog Akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za 2019-2023
-Lokalni Akcioni plan za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u opštini Berane za period 2019-2023;
Lokalni Akcioni plan za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2019-2023
Izvjestilac: sekretrka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

4.Predlog Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama (kućnim ljubimcima), načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca;
Predlog Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca,načinu postupanja sa napuštenim izgubljenim životinjama….
Izvještaj sa JR Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca,načinu postupanja sa napuštenim život…
Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

5.Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO;
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Oddluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO
Izvještaj sa JR Odluke o kriterijumima, načinu raspodjele sredstava NVO
Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

6.Predlog Odluke  o kriterijumima, načinu i postupku raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu.
Predlog Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
Izvještaj sa JR Odluke o kriterijumima,načinu raspodjeli sredstava za žensko preduzetništvo
Izvjestilac: odbornica Jelena Božović

                                                         PREDSJEDNIK   SKUPŠTINE,

                                                           Novica  Obradović, s.r.