Na osnovu člana 20 i 73 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“ br. 22/19)

S  a  z  i  v  a  m

DESETU  REDOVNU SJEDNICU  SKUPŠTINE  OPŠTINE  BERANE

za ponedeljak, 23. mart 2020. godine

Sjednica će se održati u velikoj sali za sjednice SO-e,  sa početkom  u 10,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

 1. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja;
 2. Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi za 2019. godinu;

Izvjestilac: predsjednik Opštine

 1. Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Berane za period 2020-2021;

Lokalni akcioni plan za mlade opština Berane za period 2020-2021;

Izvještaj sa Javne rasprave

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

 1. Predlog Odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Berane;

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj i zaštitu životne sredine

 1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor broj: 01-018-596 od 10. 03. 2020. godine;

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj i zaštitu životne sredine

 1. Izvještaj o radu za 2019. godinu i Program rada i finansijski plan za 2020. godinu, DOO “Parking servis“ Berane; (Program rada)

Izvjestilac: direktor DOO “Parking servis“

 1. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2019. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu, JU “Centar za kulturu“ Berane; (Program rada)

Izvjestilac: direktorica JU “Centar za kulturu“

 1. Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem za 2019. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu, JU “Polimski muzej“ Berane; (Program rada)

Izvjestilac: direktorica JU “Polimski muzej“

 1. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2019. godinu i Plan i Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu, JU “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Berane; (Plan i Program rada ) , (Finansijski izvještaj za 2019.god.) i (Finansijski plan za 2020.god)

Izvjestilac: direktor JU “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“

 1. Izvještaj o radu sa finansijskim iskazom za 2019. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu, DOO “Sportski centar“ Berane; (Program rada)

Izvjestilac: direktor DOO “Sportski centar“

 1. Izvještaj o radu Opšte bolnice Berane za 2019. godinu;

Izvjestilac: direktor Opšte bolnice

 1. Informacija o stanju i problemima u oblasti primarne zdravstvene zaštite na području opštine Berane u 2019. godini;

Izvjestilac: direktorica ZU Dom zdravlja

 1. Izvještaj o radu za 2019. godinu Zavoda za zapošljavanje–Područna jedinica Berane;

Izvjestilac: načelnica Zavoda za zapošljavanje-Područna jedinica Berane

 1. Izbori i imenovanja

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na  telefon 235-319.

Napomena: Odgovori na odbornička pitanja biće naknadno dostavljeni.

SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

Broj: 02-016-67 
Berane, 13. 03. 2020.g.                                               

    PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,
Novica  Obradović,s.r.