Opština Berane

Na osnovu situacije koju je prouzrokavala pandemija KOVID 19, Predsjednik opštine sa saradnicima je predložio set mjera za ublažavanje otežane sutucije kako kod građana tako i kod privrednih subjekata u opštini Berane. Iako Opština Berane, kao i njeni građani, tako i ostale lokalne samouprave na sjeveru Crne Gore, imaju problema, ovo je samo dodatno otežalo situaciju u kojoj se svi skupa nalazimo.

Predlog seta mjera, koji će biti predložen Skupštini opštine Berane na usvajanje, se sastoji u sledećem:

1. Da Opština Berane subvencioniše DOO „Vodovod i kanalizacija“ potrošnju vode i upotrebu kanalizacije, za sva fizička lica, i pravna lica koja zbog trenutne epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost, na period od 90 dana u iznosu 50%;

2. Da Opština Berane subvencioniše DOO „Komunalno“ za sve usluge, za sva fizička lica, privredna društva i privrednike koja zbog trenutne epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost, na period od 90 dana u iznosu 50%, kao i naknade za zelenu i mliječnu pijacu (za registrovane poljoprivredne proizvođače);

3. Oslobađaju se ugostitelji lokalnih komunalnih taksi za korišćenje javnih površina (ljetnjih bašti) za 2020. godinu;

4. Oslobađaju se na period od 90 dana plaćanje naknade za pristup komercijalnim objektima za sva fizička i pravna lica koja zbog trenutne epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost (ugostitelji, frizeri, kozmetičari i dr);

5. Oslobađaju se za period od 90 dana obaveze plaćanja zakupa sva fizička i pravna lica, zbog trenutne epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost;

6. Oslobađaju se poreza na nepokretnosti registrovani poljoprivredni proizvođači, kao i oni koji započnu poljoprivrednu proizvodnju u cilju pospešivanja iste za 2020. godinu, a sve radi stimulisanja građana da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, što je u ovom trenutku prijeko potrebna;

7. Oslobađaju se taksi za licencu za 2020. godinu sva taksi udruženja i preduzetnicima koji obavljaju taksi prevoz na teritoriji opštine Berane;

8. Odlaganje plaćanja poreza na nepokretnosti za sva fizička lica i pravna lica, na način da prva rata dospijeva 30.08.2020. godine, dok druga 30.11.2020. godine;

9. Odlaganje plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica za sva fizička i pravna lica na period od 90 dana;

10. Obustavljanje prinudne naplate za sva fizička i pravna lica obuhvaćenih mjerama Vlade Crne Gore, na period od 90 dana;

11. Sredstva budžetske rezerve usmjeriti na sanaciju socijalne situacije i ekonomske sanacije najugroženijih privrednih djelatnosti  pogođenih novonastalom situacijom;

Sve gore navedene mjere važe za sva fizička lica, dok pravna lica su u obavezi da upute zahtjev za oslobađanje ili odlaganje koje je potrebno dostaviti putem pošte ili na imejl adresu nadležnog organa.

Opština Berane je i prije predloga za racionalizaciju i isplatu varijabilnog dijela zarada, i drugih naknada za rad u  komisijama i upravnih odborima u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač izvršila racionalizaciju u kontinuitetu od 2014. godine. Nadalje, od donošenja Zakona o zaradama u javnom sektoru opština Berane ima najniži nivo primanja na nivou Crne Gore, kako rukovodilaca, tako i zaposlenih.

Opština Berane na osnovu podataka ZZZCG ima stopu nezaposlenih od približno 52% i da u kontinuitetu ima najveći broj nezaposlenih u poslednjoj deceniji, iz tog razloga ćemo predložiti dodatne ekonomske mjere za smanjenje broja nezaposlenih i obezbjeđenja elementarnih uslova za egzistenciju nezaposlenih i njihovih porodica.

Ovo je dio mjera koje ćemo predložiti i Zajednici opština koja ima predstavnika u radnoj grupi Vlade Crne Gore, za pripremu Predloga novog paketa mjera podrške privrednim društvima, preduzetnicima i građanima na nivou lokalnih samouprava u suočavanju sa posledicima pandemije KOVID 19.

Opština Berane će dodatno predložiti dio mjera koje će dostaviti Zajednici opština, a odnosiće se na primjenu kako na opštinskom, tako i na državnom nivou.