Na osnovu člana 87 Zakona o sportu ( „Sl. list CG, br.36/11 I 36/13“), člana 11 Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta (,,Sl.list CG – opštinski propisi br. 49/015“), člana 5 stav 3 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama br. 20-680-277 od 25.03.2016.godine i br. 20-680-704 od 03.08.2016. godine, a u skladu sa Budžetom opštine Berane za 2016. godinu, Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO opštine Berane raspisuje

OGLAS
za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2016. godinu

Predmet Oglasa je raspodjela finansijskih sredstava za sufinansiranje Programa rada sportskih organizacija, iz Budžeta opštine Berane. Sredstva predviđena Budžetom opštine Berane za 2016. godinu biće raspodijeljena u skladu sa Odlukom o finansiranju i sufinansiranju sporta u Opštini Berane i postupajući po Pravilniku o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama.
Bliži kriterijumi za dodjelu sredstava sportskim organizacijama prema Odluci o finansiranju i sufinansiranju sporta ( „Sl.list CG – opštinski propisi“ br. 49/15) su:
• kategorija sportova;
• tradicija postojanje kluba;
• masovnost;
• škola sportova;
• rang i stepen takmičenja;
• uspjesi takmičarskih selekcija u prethodnom takmičarskom periodu;
• Olimpijski sport.

Puni tekst oglasa, kao i obrasci za prijavu su u prilogu:

Obrasci za prijavu sport 2016

Oglas za sufinansiranje sportskih organizacija

print