Obavještavam kolege odbornike u Skupštini opštine Berane i građane, da zbog Naredbe o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane kornavirusom i mišljenja nadležnih državnih organa o zabrani svakog okupljanja, nije moguće održavati sjednice Skupštine opštine Berane, sve do prestanka navedenih okolnosti, odnosno drugačije odluke nadležnih organa.

Predsjednik Opštine Berane je dana 9. aprila 2020. godine inicirao sazivanje hitne sjednice Skupštine opštine i predložio usvajanje Predloga Odluke o setu ekonomskih  mjera sa ciljem ublažavanja posledica po građane i privredu nastalih usled pandemije Kovid -19.

Postupajući po ovoj inicijativi, a imajući u vidu aktuelne mjere preventivne zdravstvene zaštite, kao i činjenicu da Poslovnikom Skupštine nije predviđena mogućnost održavanja elektronske sjendice, obratio sam se Ministarstvu javne uprave sa zahtjevom za davanje mišljenja.

Dana 14. aprila 2020. godine od Direktorata za lokalnu samoupravu, Ministarstva javne uprave dobio sam obavještenje da zakazane sjednice treba otkazati imajući u vidu mjere Vlade Crne Gore o zabrani okušljanja.

Istim dopisom, uputili su na član 59 Zakona o lokalnoj samoupravi u kome je propisano da u slučaju kada skupština ne može da se sastane ili je iz drugih razloga onemogućen njen rad, predsjednik Opštine može privremeno donijeti akt koji je iz nadležnosti skupštine ukoliko bi njegovo dnošenje ugrozilo život građana ili imovinu veće vrijednosti.

Sa navedenim dopisom upoznao sam predsjednika Opštine Berane i uputio na dalje postupanje.

Koristim ovu priliku da kao  predsjednik Skupštine opštine Berane, a i u ime političkog subjekta kome pripadam bezrezervno podržim Predlog Odluke o setu ekonomskih mjera sa ciljem ublažavanja posledica po građane i privredu nastalih usled pandemije Kovid-19, smatrajući da je ovaj paket mjera od izuzetne važnosti za građane i privredu u ovom trenutku.

Ukoliko se predsjednik Opštine Berane opredijeli da postupi saglasno članu 59 Zakona o lokalnoj samoupravi i donese privremenu odluku  na prvoj narednoj sjednici SO Berane koja će se održati nakon prestanka zabrane, na dnevnom redu može se naći odluka o potvrđivanju iste.

Napominjem da su Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Crne Gore dostavili mišljenja sa preporukama za odlaganje redovne sjednice SO Berane.

Imajući u vidu princip transparentnosti rada Skupštine opštine Berane stavljam javnosti na uvid pomenute dopise sa kojima su upoznati svi predsjednici odborničkih klubova u Skupštini opštine Berane.

Na kraju, želim da pozovem građane da se pridržavaju mjera preventivne zdravstvene zaštite i da se zajedno odgovornošću, disciplinom, solidarnošću i humanošću, čuvajući sebe i druge, izborimo sa opasnostima koje sa sobom nosi korona virus.

U tom cilju pozivam i poručujem građanima Berana- OSTANITE KOD KUĆE!

                                                                        

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                       Novica Obradović