Површина: 496 квадратних километра

Број становника (попис 2011.): 28.739

Положај:  Сјевероисток Црне Горе (Горње Полимље)

Надморска висина: Најнижа тачка 640м, највиша тачка 2.139м

Природа Берана је богата и разноврсна. Она спада у најстарија копна Црне Горе, чије се макро формирање одиграло током алпске орогене фазе, а обликовање у садашњим контурама углавном дејством спољашњих (егзогених) сила: ријечне, крашке, језерске, глацијалне и флувио-денудационе ерозије и акумулације. Беране се налази између Бјеласице на западу, Цмиљевице на истоку, Тивранске клисуре на сјеверу и Сутјеске и Превије на југу. Беранска котлина је дуга 10 км, а широка до 4,5 км, са површином од 24 км2 у ужем смислу и 40 км2 у ширем смислу. Средином котлине протиче Лим, дијелећи је на два готово једнака дијела. Долинско дно је на надморској висини између 650 и 750 метара.  

Клима

На основу праћења климатских елемената и извршених анализа у метеоролошкој станици у Беранама, може се констатовати да у Беранама имамо заступљена два климатска типа: умјерено-континентални (жупски) и планински (алпски) тип климе. Средња годишња температура ваздуха је 10,70С. Најтоплији мјесец је јул са просјечном температуром ваздуха од 20,70С, а најхладнији јануар са просјечном температуром од -0,40С. Просјечна годишња количина падавина се креће око 884 мм.

Биљни покривач

Биљни покривач је бујан, разноврстан и релативно специфичан. Главни фактори који су довели до тога су: рељефне одлике, климатски услови, хидролошке прилике, врсте земљишта  и човјек. Беране има биљни свијет умјерено-континенталне и планинске климе и он се смјењује према висинама, како се смјењују ови климатски типови.

Хидролошке одлике

Састав стијена, рељеф и обиље падавина условили су да Беране представља један од богатијих градова Црне Горе хидрографским објектима. Они су представљени кроз веома развијену мрежу водених токова, врела, извора и језера.

Ријека Лим је највећи водени ток сјевероисточне Црне Горе, како по дужини тока, тако и по количини воде. Лим је бистра, чиста и рибом богата ријека, која је погодна за купање око 50 дана годишње. Она чини кичму друмских саобраћајница овог простора. Хидроенергетска снага Лима, која је процијењена од стране стручњака, износи 78GWh. На његовим притокама је могућа изградња 19 мини хидроелектрана.  

На подручју Берана заступљена су језера искључиво глацијалног поријекла. Налазе се на планини Бјеласици, а то су: Пешића језеро, велико и мало Шишко језеро, и велико и мало Урсуловачко језеро.

Удаљеност од већих центара:  Подгорица 143км, Будва 200км, Београд  415км,  Скопље 222км, Приштина 160км, Сарајево 244км, Удаљеност од железничког саобраћаја  је 36 километара.  У Беранама постоји аеродром који није активан.

Удаљеност од аеродрома:  Подгорица /Голубовци (TGD) 155 км, Приштина (PRN) 149км, Тиват (TIV) 230км,  Београд (BEG) 370км.