1. Zakon o nevladinim organizacijama 2017

2. Odluka o KRITERIJUMIMA, NACINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 2013

3. Evidencija registrovanih NVO Berane

4. Odluka o osnivanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO

4a. Odluka o izboru članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO

5.Uputstvo ili Priručnik Kako registrovati NVO u Crnoj Gori

6. Obrazac statuta varijanta II

7. Obrazac statuta za osnivanje NVO

8. Uputstvo za izradu statuta

9. Obrazac osnivackog akta nvo

10. Obrazac zapisnika sa osnivacke skupstine

11. Uputstvo za popunjavanje odluke o osnivanju NVO varijanta II

12. Model II odluke o osnivanju nevladinog udruzenja

13.Obrazac odluke o davanju ovlacenja licu za zastupanje NVO – obrazac I

14. MODEL I Z V O DA I Z Z A P I S N I KA OSNIVANJA NVO II

15. Zapisnik sa osnivacke skupstine NVO

16. U slučaju da NVO želi da se bavi i nekom privrednom djelatnošću primjer Obrasca

17. Obrazac_RJR-Prijava o razvrstavanju u CRPS

18. Prijava za upis u registar nvo

19. Model sporazuma o saradnji lokalne samouprave i nvo

19. Zakon o lokalnoj samoupravi 2003-2014

20.Odluka o načinu i postupku učešća stanovništva u vršenju javnih poslova

21. STATUT OPŠTINE BERANE -preciscen tekst

22.Poslovnik-Skupstine-opstine-Berane

23.Uredba o postupku i nacinu sprovodjenja javne rasprave u pripremi zakona

24. Uredba o bližem načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa dravne uprave i nvo

25. Direktorijum Donatora

26. Raspolozivi-fondovi

27.Zakon-o-nevladinim-organizacijama-1

28. Volonterski rad – prirucnik

29.Odluka o rapodjeli i rang lista NVO 2017-2018

30. PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA, ODNOSNO PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

31. OBRAZAC PRIJAVE-kandidata za listu nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu

32.Odluka o kriterijumima, načinu  i postupku  raspodjele sredstava NVO 2019

2013. godina              2014. godina             2015. godina

2016. godina              2017. godina             2018. godina